Short Meditation

for 12 euphoniums or trombones (2010 — c. 3'45). Short Meditation. For Travis Scott and the Coppell Independent School District Euphoniums. Anthony PLOG ...
217KB Größe 0 Downloads 320 Ansichten
For Travis Scott and the Coppell Independent School District Euphoniums

Short Meditation for 12 euphoniums or trombones (2010 — c. 3'45)

Euphonium 7

?

44 Lento moderato q = 60 œ™ œ ™ œ b˙ solo

J

Anthony PLOG (*1947)

œ ˙ J

œ bœ bœ œ ˙

mp

œ œ bœ œ ˙

œ œ bœ bœ œ™ poco cresc.

=

=

b˙ °? œ ™ œJ 1˙

bœ ™ œ ˙ J

œ J ‰ Œ˙

œ‰ Œ J? œ™ œJ ˙

œ™ œ ˙ J

˙

œ‰ Œ J? œ™ œj ˙

j bœ ™ œ ˙

˙

j œ‰ Œ?

j œ™ œ ˙

˙

j‰ Œ œmp

? bœ ™ œJ ˙ mp

mp

4

mp

5

6

7

¢

?

Ϫ

?

9

?

10

?

11

12

j œ™ œ b ˙

mp

°?

8

mp

¢

?

BIM TU167

bœ ™ œ ˙ J

Ó

œ bœ œ bœ bœ

œœ

bœ œ œ œ bœ w

42

‰ Ó

b œ œ œ œ bœ œ bœ w ‰

‰ bœ œ œ œ bœ œ bœ w‰ bœ œ œ œ œ œ œ

mp

Ów

œœœ w

mp

42

Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www.editions-bim.com

œ J ‰ Œ

? bœ ™ œJ ˙

3

œ™ œ ˙ J

˙

6

2

j œ

œ

˙™

mp

mp

© World copyright 2010 by EDITIONS BIM (Jean-Pierre Mathez), CH-1674 Vuarmarens / Switzerland TOUS DROITS RÉSERVÉS - ALLE RECHTE VORBEHALTEN - ALL RIGHTS RESERVED www.editions-bim.com

bœ œ œ œ œ œ œ mp

mp

3

°? 12

1

∑ ∑

?

3?

4?

5

¢?42

°? b˙

poco rit.

44 Aœ™tempoœ b ˙ J

mf

bœ ™

œ ˙ J

mf

bœ ™

œ ˙ J

mf

Ϫ

œ ˙ J

8Ϫ

œ ˙ J

mf

bœ ™

j œ b˙

mf

44 A tempo œ Œ œ

9

? ?

11

4

¢

?

œ ˙ J œ ˙ J

Ó

bœ ™

œ ˙ J

Ϫ

j œ b˙

Ó

œ œ bœ bœ

42 œ

œ œ43 b˙ ™

mp cresc.

œ bœ ˙ mp cresc.

œ bœ b˙ mp

œ bœ bœ œ œ mp

œ bœ bœ œ œ mp

œ bœ bœ œ œ bœ mp

˙™

p poco cresc.

mfbœ œ ˙

Œ

Ó

bœ œ ˙

œ œ

bœ Œ

Ó

bœ œ œ bœ œ

˙

œ

Œ

Ó

bœ œ œ bœ bœ

œ Œ

Ó

bœ œ œ bœ bœ œ ˙™

œ œmf

˙

mf

42

˙™mf

12

Ϫ

œ ˙ J

43

Ó

mf

10

bœ ™

42

Œ

mf

?

bœ ™

œ ˙ J

mf

mf

?

Ϫ

˙™

p poco cresc.

Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www.editions-bim.com

7

poco rit.

?

2

6

42

42

˙™

p poco cresc.

˙™

p poco cresc.

p poco cresc.

˙™

p poco cresc.

| Photocopying is illegal — Photocopier est illégal — Photokopieren ist rechtswidrig

BIM TU167

°? 1 18

42 ˙ ˙

?

2

4

44

bœbœ ™ J5

bœbœ œ

˙

f

˙™ ˙™

7

¢

°??

8

?

9

?

10

˙™∑ b˙ bœ œ ™ J

∑ ˙

43 ˙™

11

b œ œ bœ

˙

œbœ ˙

˙

f

œbœb˙

˙

œbœbœ œ œ

˙

œ b œ b œ œ bœ

˙

f

12

¢

?

BIM TU167

b œ œ bœbœ ˙˙

œ b œ b œ œ bœ bœ f

mf

mf

˙ mf

˙™mf

Œ

Ó Ó Ó Ó Ó

mp

b˙ mp

b˙ mp

˙ mp#œ œ œ œ œ œ œ ‰

Ó# œ œ œ-. œ œ-. œ œ-. ‰

Ó

ÓÓ

w

mp

p

œ œbœ œnœ œbœ pw

mpp

w

p

Ó

Ó

Ó

Ó

Ó

f

f

?44 ˙™

f

˙

f

42

mf

Óœ ˙™

œ w

mf

mp

Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www.editions-bim.com

6

b œ b œ œ bœ

˙

f

?

mff

?

˙˙™˙

?

˙

?

343

bœ œnœ œbœ bw Œ ‰J p

˙™

œ

w

p

| Photocopying is illegal — Photocopier est illégal — Photokopieren ist rechtswidrig

5

°? 1 26

œ œbœ

bœ nœ#œ œ

œ bœ ‰ Œ J

Ó

rit.A tempo

?

#w

w

œ J‰Œ

Ó

3

? bw

w

œ J‰Œ

Ó

4

?

? w

5

6¢

?

∑ œ‰Œ J

w

Ó

bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ bœ ™ ‰ Ópp

°? 7

8

?9

?10

?? ˙™

11

12

6

¢

? ˙

bœ ˙

w w

rit.œ J‰Œ

Ó

œ‰Œ J

Ó

A tempo

bœ ™ œb˙ J ppœ ™ œb˙ J ∑

| Photocopying is illegal — Photocopier est illégal — Photokopieren ist rechtswidrig

bœ ™ œb ˙ J

œ ™ œ b˙ J

bœ ™ œ b˙ J

œ ™ œ b˙ J

Editions Bim, CH-1674 Vuarmarens, Switzerland +41 (0)21 909 1000 (Phone) - +41 (0)21 909 1009 (Fax) www.editions-bim.com

2

p

p

BIM TU167