September 2014 Schedule - businessaircenter.com

09.09.2014 - Date. Day. DEP. ARR. DEP. ARR. DEP. ARR. REMARK. DEP. ARR. REMARK. DEP. ARR. REMARK. 1-Sep. MON 8B 964. HKT - ICN. 00:55.
71KB Größe 5 Downloads 301 Ansichten
September 2014 Schedule Date

Day

Flight

DEP

ARR

1-Sep 1-Sep 1-Sep 1-Sep 2-Sep 2-Sep 2-Sep 2-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 3-Sep 4-Sep 4-Sep 4-Sep 4-Sep 5-Sep 5-Sep 5-Sep 5-Sep 6-Sep 6-Sep 6-Sep 6-Sep 7-Sep 7-Sep 7-Sep 7-Sep 8-Sep 8-Sep 8-Sep 8-Sep 9-Sep 9-Sep 9-Sep 9-Sep 10-Sep 10-Sep 10-Sep 10-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 11-Sep 12-Sep 12-Sep 12-Sep 12-Sep 13-Sep 13-Sep 13-Sep 13-Sep

MON MON MON MON TUE TUE TUE TUE WED WED WED WED THU THU THU THU FRI FRI FRI FRI SAT SAT SAT SAT SUN SUN SUN SUN MON MON MON MON TUE TUE TUE TUE WED WED WED WED THU THU THU THU FRI FRI FRI FRI SAT SAT SAT SAT

8B 964

HKT -

ICN

00:55

08:45

8B 965 8B 966

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

Route

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

8B 965 8B 966

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

8B 965 8B 964

8B 965 8B 964

8B 965

ICN - HKT HKT - ICN

ICN - HKT HKT - ICN

ICN - HKT HKT - ICN

ICN

- HKT

09:00 14:30

13:55 22:50

13:55 22:50

19:00

Flight

Route

DEP

ARR

Flight 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B

8835 8836 808 809 8835 8836 808 809 8835 8836 808 809 8835 8836 808 809 8831

Route HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT

-

URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT BKK

DEP

ARR

Route

DEP

ARR

07:30 12:40 14:30 20:35 07:30 12:40 14:30 20:35 07:30 12:40 14:30 20:35 07:30 12:40 14:30 20:35 00:30

08:00 13:10 19:35 23:30 08:00 13:10 19:35 23:30 08:00 13:10 19:35 23:30 08:00 13:10 19:35 23:30 01:50

REMARK

Flight

Route

DEP

ARR

REMARK

8B 868 8B 867

Flight

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8831

HKT - BKK

00:30 01:50

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 8B 8B 8B 8B

HKT URT HKT CKG HKT

07:30 12:40 14:30 20:35 00:30

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8835 8836 808 809 8831

-

URT HKT CKG HKT BKK

08:00 13:10 19:35 23:30 01:50

REMARK

13:30 22:30

18:25 07:00 +1

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 8831

HKT - BKK

00:30 01:50

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

18:25 07:00 +1

23:45

Revision No. 01 9/9/2014 9:39 AM

Prepared by: Watsaphon

September 2014 Schedule Date

Day

Flight

DEP

ARR

14-Sep 14-Sep 14-Sep 14-Sep 15-Sep 15-Sep 15-Sep 15-Sep 16-Sep 16-Sep 16-Sep 16-Sep 17-Sep 17-Sep 17-Sep 17-Sep 18-Sep 18-Sep 18-Sep 18-Sep 19-Sep 19-Sep 19-Sep 19-Sep 20-Sep 20-Sep 20-Sep 20-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep 21-Sep 22-Sep 22-Sep 22-Sep 22-Sep 23-Sep 23-Sep 23-Sep 23-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 24-Sep 25-Sep 25-Sep 25-Sep 25-Sep 26-Sep 26-Sep 26-Sep

SUN SUN SUN SUN MON MON MON MON TUE TUE TUE TUE WED WED WED WED THU THU THU THU FRI FRI FRI FRI SAT SAT SAT SAT SUN SUN SUN SUN MON MON MON MON TUE TUE TUE TUE WED WED WED WED THU THU THU THU FRI FRI FRI

8B 964

HKT -

ICN

00:55

08:45 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

8B 965 8B 966

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

8B 965 8B 964

Route

ICN - HKT HKT - ICN

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

8B 965 8B 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

8B 965 8B 966

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

8B 965

ICN - HKT HKT - ICN

ICN - HKT HKT - ICN

ICN

- HKT

13:55 22:50

13:55 22:50

13:55

Route

DEP

ARR

DEP

ARR

8B 8B 8B 8B 8B

Flight 8835 8836 808 809 8831

HKT URT HKT CKG HKT

Route -

URT HKT CKG HKT BKK

07:30 12:40 14:30 20:35 00:30

08:00 13:10 19:35 23:30 01:50

8B 8B 8B 8B

8832 808 809 8831

BKK HKT CKG HKT

-

HKT CKG HKT BKK

11:50 14:30 20:35 00:30

13:10 19:35 23:30 01:50

8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B

8832 808 809 8835 8836 808 809 8831

BKK HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT

-

HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT BKK

11:50 14:30 20:35 07:30 12:40 14:30 20:35 00:30

13:10 19:35 23:30 08:00 13:10 19:35 23:30 01:50

REMARK

Flight

Route

DEP

ARR

REMARK

Flight

Route

DEP

ARR

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

REMARK

18:25 07:00 +1

8B 965 8B 964

8B 965 8B 964

Flight

18:25 07:00 +1

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8831

HKT - BKK

00:30 01:50

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 8B 8B 8B 8B

HKT URT HKT CKG HKT

07:30 12:40 14:30 20:35 00:30

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8835 8836 808 809 8831

-

URT HKT CKG HKT BKK

08:00 13:10 19:35 23:30 01:50

18:25 07:00 +1

18:25

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

Revision No. 01 9/9/2014 9:39 AM

Prepared by: Watsaphon

September 2014 Schedule Date 26-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep 27-Sep 28-Sep 28-Sep 28-Sep 28-Sep 29-Sep 29-Sep 29-Sep 29-Sep 30-Sep 30-Sep 30-Sep 30-Sep Mileage:

Day

Flight

FRI 8B SAT SAT SAT SAT 8B SUN 8B SUN SUN SUN 8B MON 8B MON MON 8B MON 8B TUE TUE TUE TUE HKT-ICN ICN-HKT BKK-ICN ICN-BKK BKK-HKT HKT-BKK

964

Route HKT -

ICN

DEP

ARR

22:50

07:00 +1

965 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

965 964

ICN - HKT HKT - ICN

19:00 00:55

23:45 08:45 +1

965 966

ICN - HKT HKT - ICN

13:55 22:50

18:25 07:00 +1

2537 NM 2808 NM 2245 NM 2340 NM 700 NM 500 NM

Flight

HKT-CKG CKG-HKT BKK-CKG CKG-BKK KBV-ICN ICN-KBV

Route

DEP

ARR

Flight

Route

8B 8831

HKT - BKK

00:30 01:50

8B 8832 8B 808 8B 809

BKK - HKT HKT - CKG CKG - HKT

11:50 13:10 14:30 19:35 20:35 23:30

8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B 8B

HKT URT HKT CKG HKT URT HKT CKG

07:30 12:40 14:30 20:35 07:30 12:40 14:30 20:35

8835 8836 808 809 8835 8836 808 809

-

URT HKT CKG HKT URT HKT CKG HKT

DEP

ARR

08:00 13:10 19:35 23:30 08:00 13:10 19:35 23:30

REMARK

Flight

Route

DEP

ARR

REMARK

Flight

Route

DEP

ARR

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

8B 868 8B 867

BKK - ICN ICN - BKK

00:10 17:05

07:30 20:55

REMARK

1490 NM 1690 NM 1125 NM 1145 NM 2570 NM 2900 NM

Revision No. 01 9/9/2014 9:39 AM

Prepared by: Watsaphon