PH 122bpm

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14.
46KB Größe 7 Downloads 372 Ansichten
Folder

Samples WAV/AIF/REX2

Instruments Kontakt / EXS24 / NN-XT

PH_Bass_122_01_F

PH Basslines 122bpm 01

PH 122bpm PH Basslines 122bpm PH_Bass_122_02_F PH_Bass_122_03_G# PH_Bass_122_04_F PH_Bass_122_05_F PH_Bass_122_06_C PH_Bass_122_07_G PH_Bass_122_08_G PH_Bass_122_09_G# PH_Bass_122_10_G PH_Bass_122_11_Bb

PH Basslines 122bpm 02

PH_Bass_122_12_Bb PH_Bass_122_13_C PH_Bass_122_14_G PH_Bass_122_15_C PH_Bass_122_16_D PH_Bass_122_17_D PH_Bass_122_18_D PH_Bass_122_19_A PH_Bass_122_20_G PH_Bass_122_21_D PH_Bass_122_22_D PH_Bass_122_23_A PH_Bass_122_24_D PH_Bass_122_25_D PH_Bass_122_26_C PH_Bass_122_27_C PH_Bass_122_28_G

PH Basslines 122bpm 03

PH Beats 122bpm PH_Beats_122_01

PH Beats 122bpm 01

PH_Beats_122_02 PH_Beats_122_03 PH_Beats_122_04 PH_Beats_122_05 PH_Beats_122_06 PH_Beats_122_07 PH_Beats_122_08 PH_Beats_122_09 PH_Beats_122_10 PH_Beats_122_11

PH Beats 122bpm 02

PH_Beats_122_12 PH_Beats_122_13 PH_Beats_122_14 PH_Beats_122_15 PH_Beats_122_16 PH_Beats_122_17 PH_Beats_122_18 PH_Beats_122_19 PH_Beats_122_20 PH_Beats_122_21

PH Beats 122bpm 03

PH_Beats_122_22 PH_Beats_122_23 PH_Beats_122_24 PH_Beats_122_25 PH_Beats_122_26 PH_Beats_122_27 PH_Beats_122_28 PH_Beats_122_29 PH_Beats_122_30 PH_Beats_122_31

PH Beats 122bpm 04

PH_Beats_122_32 PH_Beats_122_33 PH_Beats_122_34 PH_Beats_122_35 PH_Beats_122_36 PH_Beats_122_37 PH_Beats_122_38 PH_Beats_122_39 PH_Beats_122_40 PH_Beats_122_41 PH_Beats_122_42

PH Synthlines 122bpm PH_Synth_122_01_F PH_Synth_122_02_G PH_Synth_122_03_F

PH Synths 122bpm 01

PH_Synth_122_04_C PH_Synth_122_05_F PH_Synth_122_06_C PH_Synth_122_07_A PH_Synth_122_08_F PH_Synth_122_09_G PH_Synth_122_10_G PH_Synth_122_11_D

PH Synths 122bpm 02

PH_Synth_122_12_G PH_Synth_122_13_D PH_Synth_122_14_Bb PH_Synth_122_15_C PH_Synth_122_16_Eb PH_Synth_122_17_C PH_Synth_122_18_G PH_Synth_122_19_D PH_Synth_122_20_C PH_Synth_122_21_A

PH Synths 122bpm 03

PH_Synth_122_22_F PH_Synth_122_23_C PH_Synth_122_24_D PH_Synth_122_25_G PH_Synth_122_26_D PH_Synth_122_27_G PH_Synth_122_28_G PH_Synth_122_29_C

PH 125bpm PH Basslines 125bpm PH_Bass_125_01_C#

PH Basslines 125bpm 01

PH_Bass_125_02_C# PH_Bass_125_03_C# PH_Bass_125_04_C# PH_Bass_125_05_C# PH_Bass_125_06_C PH_Bass_125_07_G# PH_Bass_125_08_G# PH_Bass_125_09_F PH_Bass_125_10_D PH_Bass_125_11_Bb PH_Bass_125_12_F PH_Bass_125_13_A PH_Bass_125_14_D PH_Bass_125_15_E PH_Bass_125_16_F PH_Bass_125_17_C# PH_Bass_125_18_C#

PH Basslines 125bpm 02

PH_Bass_125_19_C# PH_Bass_125_20_Bb PH_Bass_125_21_C

PH Basslines 125bpm 03

PH_Bass_125_22_Bb PH_Bass_125_23_A PH_Bass_125_24_G PH_Bass_125_25_Bb PH_Bass_125_26_A PH_Bass_125_27_C PH_Bass_125_28_C PH_Bass_125_29_C PH_Bass_125_30_C PH_Bass_125_31_G

PH Basslines 125bpm 04

PH_Bass_125_32_Bb PH_Bass_125_33_Eb PH_Bass_125_34_E PH_Bass_125_35_F PH_Bass_125_36_F PH_Bass_125_37_F PH_Bass_125_38_G#

PH Beats 125bpm PH_Beats_125_01

PH Beats 125bpm 01

PH_Beats_125_02 PH_Beats_125_03 PH_Beats_125_04 PH_Beats_125_05 PH_Beats_125_06 PH_Beats_125_07 PH_Beats_125_08 PH_Beats_125_09 PH_Beats_125_10 PH_Beats_125_11

PH Beats 125bpm 02

PH_Beats_125_12 PH_Beats_125_13 PH_Beats_125_14 PH_Beats_125_15 PH_Beats_125_16 PH_Beats_125_17 PH_Beats_125_18 PH_Beats_125_19 PH_Beats_125_20 PH_Beats_125_21 PH_Beats_125_22 PH_Beats_125_23 PH_Beats_125_24 PH_Beats_125_25 PH_Beats_125_26

PH Beats 125bpm 03

PH_Beats_125_27 PH_Beats_125_28 PH_Beats_125_29 PH_Beats_125_30 PH_Beats_125_31

PH Beats 125bpm 04

PH_Beats_125_32 PH_Beats_125_33 PH_Beats_125_34 PH_Beats_125_35 PH_Beats_125_36 PH_Beats_125_37 PH_Beats_125_38 PH_Beats_125_39 PH_Beats_125_40 PH_Beats_125_41

PH Beats 125bpm 05

PH_Beats_125_42 PH_Beats_125_43 PH_Beats_125_44 PH_Beats_125_45 PH_Beats_125_46 PH_Beats_125_47 PH_Beats_125_48 PH_Beats_125_49 PH_Beats_125_50 PH_Beats_125_51 PH_Beats_125_52 PH_Beats_125_53 PH_Beats_125_54

PH Synthlines 125bpm PH_Synth_125_01_C#

PH Synths 125bpm 01

PH_Synth_125_02_G# PH_Synth_125_03_G# PH_Synth_125_04_G# PH_Synth_125_05_C# PH_Synth_125_06_G# PH_Synth_125_07_G# PH_Synth_125_08_F PH_Synth_125_09_C PH_Synth_125_10_G# PH_Synth_125_11_G# PH_Synth_125_12_G# PH_Synth_125_13_Bb PH_Synth_125_14_D PH_Synth_125_15_F PH_Synth_125_16_D PH_Synth_125_17_F PH_Synth_125_18_D

PH Synths 125bpm 02

PH_Synth_125_19_C PH_Synth_125_20_Eb PH_Synth_125_21_C

PH Synths 125bpm 03

PH_Synth_125_22_C# PH_Synth_125_23_C# PH_Synth_125_24_C# PH_Synth_125_25_C# PH_Synth_125_26_F PH_Synth_125_27_Bb PH_Synth_125_28_Eb PH_Synth_125_29_Bb PH_Synth_125_30_Eb PH_Synth_125_31_Bb

PH Synths 125bpm 04

PH_Synth_125_32_C PH_Synth_125_33_A PH_Synth_125_34_A PH_Synth_125_35_C PH_Synth_125_36_D PH_Synth_125_37_G PH_Synth_125_38_Eb PH_Synth_125_39_F PH_Synth_125_40_C PH_Synth_125_41_C PH_Synth_125_42_B PH_Synth_125_43_E PH_Synth_125_44_G#

PH 127bpm PH Basslines 127bpm PH_Bass_127_01_A

PH Basslines 127bpm 01

PH_Bass_127_02_E PH_Bass_127_03_C PH_Bass_127_04_C PH_Bass_127_05_A PH_Bass_127_06_A PH_Bass_127_07_E PH_Bass_127_08_F PH_Bass_127_09_F PH_Bass_127_10_A PH_Bass_127_11_F PH_Bass_127_12_F PH_Bass_127_13_F PH_Bass_127_14_A PH_Bass_127_15_A PH_Bass_127_16_D PH_Bass_127_17_C PH_Bass_127_18_C

PH Basslines 127bpm 02

PH_Bass_127_19_A PH_Bass_127_20_A PH_Bass_127_21_E

PH Basslines 127bpm 03

PH_Bass_127_22_F PH_Bass_127_23_F PH_Bass_127_24_F PH_Bass_127_25_A PH_Bass_127_26_A PH_Bass_127_27_E PH_Bass_127_28_E PH_Bass_127_29_A

PH Beats 127bpm PH_Beats_127_01

PH Beats 127bpm 01

PH_Beats_127_02 PH_Beats_127_03 PH_Beats_127_04 PH_Beats_127_05 PH_Beats_127_06 PH_Beats_127_07 PH_Beats_127_08 PH_Beats_127_09 PH_Beats_127_10 PH_Beats_127_11

PH Beats 127bpm 02

PH_Beats_127_12 PH_Beats_127_13 PH_Beats_127_14 PH_Beats_127_15 PH_Beats_127_16 PH_Beats_127_17 PH_Beats_127_18 PH_Beats_127_19 PH_Beats_127_20 PH_Beats_127_21

PH Beats 127bpm 03

PH_Beats_127_22 PH_Beats_127_23 PH_Beats_127_24 PH_Beats_127_25 PH_Beats_127_26 PH_Beats_127_27 PH_Beats_127_28 PH_Beats_127_29 PH_Beats_127_30 PH_Beats_127_31 PH_Beats_127_32 PH_Beats_127_33 PH_Beats_127_34 PH_Beats_127_35

PH Beats 127bpm 04

PH_Beats_127_36 PH_Beats_127_37 PH_Beats_127_38 PH_Beats_127_39 PH_Beats_127_40 PH_Beats_127_41 PH_Beats_127_42 PH_Beats_127_43 PH_Beats_127_44

PH Synthlines 127bpm PH_Synth_127_01_G

PH Synths 127bpm 01

PH_Synth_127_02_A PH_Synth_127_03_A PH_Synth_127_04_A PH_Synth_127_05_A PH_Synth_127_06_C PH_Synth_127_07_C PH_Synth_127_08_B PH_Synth_127_09_B PH_Synth_127_10_B PH_Synth_127_11_C

PH Synths 127bpm 02

PH_Synth_127_12_C PH_Synth_127_13_C PH_Synth_127_14_E PH_Synth_127_15_E PH_Synth_127_16_E PH_Synth_127_17_E PH_Synth_127_18_E PH_Synth_127_19_B PH_Synth_127_20_E PH_Synth_127_21_E PH_Synth_127_22_F PH_Synth_127_23_F PH_Synth_127_24_A PH_Synth_127_25_A PH_Synth_127_26_C PH_Synth_127_27_C PH_Synth_127_28_C PH_Synth_127_29_C PH_Synth_127_30_C PH_Synth_127_31_C PH_Synth_127_32_C PH_Synth_127_33_C

PH Drum Hits PH Clap & Snare

PH Synths 127bpm 03

PH_C&S 01

PH Claps & Snares

PH_C&S 02 PH_C&S 03 PH_C&S 04 PH_C&S 05 PH_C&S 06 PH_C&S 07 PH_C&S 08 PH_C&S 09 PH_C&S 10 PH_C&S 11 PH_C&S 12 PH_C&S 13 PH_C&S 14 PH_C&S 15 PH_C&S 16 PH_C&S 17 PH_C&S 18 PH_C&S 19 PH_C&S 20 PH_C&S 21 PH_C&S 22 PH_C&S 23 PH_C&S 24 PH_C&S 25 PH_C&S 26 PH_C&S 27 PH_C&S 28 PH_C&S 29 PH_C&S 30 PH_C&S 31 PH_C&S 32 PH_C&S 33

PH Closed HH PH_Closed 01 PH_Closed 02 PH_Closed 03 PH_Closed 04 PH_Closed 06 PH_Closed 07 PH_Closed 08 PH_Closed 09 PH_Closed 10 PH_Closed 11 PH_Closed 12 PH_Closed 13 PH_Closed 14

PH Closed HHs

PH_Closed 15 PH_Closed 16 PH_Closed 17 PH_Closed 18 PH_Closed 19 PH_Closed 20 PH_Closed 21 PH_Closed 22 PH_Closed 23 PH_Closed 24 PH_Closed 25 PH_Closed 26 PH_Closed 27 PH_Closed 28 PH_Closed 29 PH_Closed 30

PH Crash PH_Crash 01

PH Crashes

PH_Crash 02 PH_Crash 03 PH_Crash 04 PH_Crash 05 PH_Crash 06 PH_Crash 07 PH_Crash 08 PH_Crash 09 PH_Crash 10 PH_Crash 11 PH_Crash 12 PH_Crash 13 PH_Crash 14 PH_Crash 15 PH_Crash 16 PH_Crash 17 PH_Crash 18

PH Kick PH_Kick 01 PH_Kick 02 PH_Kick 03 PH_Kick 04 PH_Kick 05 PH_Kick 06 PH_Kick 07 PH_Kick 08 PH_Kick 09 PH_Kick 10

PH Kicks

PH_Kick 11 PH_Kick 12 PH_Kick 13 PH_Kick 14 PH_Kick 15 PH_Kick 16 PH_Kick 17 PH_Kick 18 PH_Kick 19 PH_Kick 20 PH_Kick 21 PH_Kick 22 PH_Kick 23 PH_Kick 24 PH_Kick 25 PH_Kick 26 PH_Kick 27 PH_Kick 28 PH_Kick 29 PH_Kick 30

PH Open HH PH_Open 01 PH_Open 02 PH_Open 03 PH_Open 04 PH_Open 05 PH_Open 06 PH_Open 07 PH_Open 08 PH_Open 09 PH_Open 10 PH_Open 11 PH_Open 13 PH_Open 14 PH_Open 15 PH_Open 20 PH_Open 22 PH_Open 23 PH_Open 24 PH_Open 25 PH_Open 26 PH_Open 27 PH_Open 28 PH_Open 29 PH_Open 32 PH_Open 34 PH_Open 35

PH Open HHs

PH_Open 36 PH_Open 37 PH_Open 38 PH_Open 39 PH_Open 40 PH_Open 41 PH_Open 42

PH Perc PH_Perc 01

PH Percussion

PH_Perc 02 PH_Perc 03 PH_Perc 04 PH_Perc 05 PH_Perc 06 PH_Perc 07 PH_Perc 08 PH_Perc 09 PH_Perc 10 PH_Perc 11 PH_Perc 12 PH_Perc 13 PH_Perc 14 PH_Perc 15 PH_Perc 16 PH_Perc 17 PH_Perc 18 PH_Perc 19 PH_Perc 20 PH_Perc 21 PH_Perc 22 PH_Perc 23 PH_Perc 24 PH_Perc 25 PH_Perc 26

PH Reverse PH_Rev 01 PH_Rev 02 PH_Rev 03 PH_Rev 04 PH_Rev 05 PH_Rev 06 PH_Rev 07

PH FX PH FX 122bpm

PH Reverse

PH_FX_122_1

PH FX 122bpm

PH_FX_122_2 PH_FX_122_3 PH_FX_122_4 PH_FX_122_5 PH_FX_122_6 PH_FX_122_7 PH_FX_122_8 PH_FX_122_9

PH FX 125bpm PH_FX_125_1

PH FX 125bpm

PH_FX_125_2 PH_FX_125_3 PH_FX_125_4 PH_FX_125_5 PH_FX_125_6 PH_FX_125_7 PH_FX_125_8 PH_FX_125_10 PH_FX_125_11 PH_FX_125_12 PH_FX_125_13 PH_FX_125_14 PH_FX_125_15

PH FX 127bpm PH_FX_127_1

PH FX 127bpm

PH_FX_127_2 PH_FX_127_3 PH_FX_127_4 PH_FX_127_5

PH FX No Tempo PH_FX_1 PH_FX_2 PH_FX_3 PH_FX_4 PH_FX_5 PH_FX_6 PH_FX_7 PH_FX_8 PH_FX_9 PH_FX_10 PH_FX_11 PH_FX_12 PH_FX_13 PH_FX_14

PH FX No Tempo

PH_FX_15

©2009 xfonic limited / Zero-G Limited