Name No.15 3D-X

max 12 kg. = Eigengewicht + Beladung. Empty weight + Load http://support.kesseboehmer.de/15er. KESSEBÖHMER. MA 402 535 0000. Rev.: 006-2018-04-25.
3MB Größe 37 Downloads 138 Ansichten
No.15 Name 3D-X

Montageanleitung 15er-Unterschrankauszug

Mounting Instructions

http://support.kesseboehmer.de/15er

No.15 Pull-out frame

Kesseböhmer XP

+

= max 12 kg

max

6 kg

Eigengewicht + Beladung Empty weight + Load

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

*4025350000*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

1 min 481

380 min 542

min 112

38

50

256

38

KESSEBÖHMER

Ø4

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

oder or ou

Ø6,3

13

2

13

Ø min 7,5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

3 C

Ø4

oder or ou

Ø min 7,5 Ø6,3

13

4

13

C

Z+20

64

Y+10

Y

380

Z

5

C

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

Justieranleitung 15er-Unterschrankauszug

Adjusting Instructions

http://support.kesseboehmer.de/15er

No.15 Pull-out frame

Kesseböhmer XP

Unterschrankauszug

Justieranleitung Unterschrankauszug, 90°

Adjusting Instructions Pull-out frame, 90°

max. 6kg

=

+

max.

12 kg Unterschrankauszug

Eigengewicht + Beladung Empty weight + Load

Justieranleitung Unterschrankauszug, 90°

Adjusting Instructions Pull-out frame, 90°

max. 6kg

=

+

max.

12 kg

Eigengewicht + Beladung Empty weight + Load

KESSEBÖHMER

KESSEBÖHMER

+

= max 12 kg

MA 401795 0000

Rev.-Nr.: 002

MA 401795 0000

Rev.-Nr.: 002

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

max

6 kg

Eigengewicht + Beladung Empty weight + Load

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

2

1

31 1.

2. C

C

45

Demontage 1.

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

2.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

No.15 Name 3D-X

5

KESSEBÖHMER

MA 402 535 0000

Rev.: 005-2017-05-03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12