Génesis 4-11 en Cacua [cbv]

ũíonit ất mao cáo wähup wut jÄ©. Páant ă mao cáo wÅ©huchah, Diosboó ăt wẽi enep wut jÄ©. Page 7. Obohjeéhtih, ă weép jeńé, Caínboó Diosdih wői [email protected] yuhna, ...
1MB Größe 0 Downloads 9 Ansichten
Noéwã ded pah ĩ jʉmat naáwát Génesis 4 – 11

Noéwã ded pah ĩ jʉmat naáwát Génesis 4 - 11 en cacua

edición provisional B febrero 2010

© 2014, Wycliffe Bible Translators, Inc.

Texto por Emilio López López Dibujos por cortesía de David C. Cook Foundación

1

Abel Caínjĩh Génesis 4.1-14

Dios Adán yad Evajĩh ã chãjat tʉ́ttimah, queét biícdih ĩ jʉmʉchah, Dios queétdih dawá ãt cãá c pooat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Nʉñʉ́pwãdih, ́ ihbʉt biíc yoobó ãt wʉtʉp wʉt jĩ. Dios queejwãd páant ã wʉtat pah chãjna, Adán, Evajĩh ĩ weh Caín, Abeldihbʉt ĩt weh jʉmʉp wʉt jĩ.

2

Pánihna, queét ĩ weh behna bʉca, mácah tewatna ĩt bíbohop wʉt jĩ. Weép jeñé, Caín pácahidih momni ã jʉmʉchah, ã ʉ́ʉd Abelboó ovejawãdih en daoní ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

3

Pánih, mácah míic tewat bíbohna, Caín, ́ Abeljĩh biíc yeó jáap Diosdih wẽina, ĩih tewatnadih ĩt cáo wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánih wẽina, Dios ã wʉtat pah, Abel ã en daonít ovejawã wʉ̃ʉ́hdih, dedé yahwít wihcanni, tʉ́ini yoobátdih ñíonit ãt mao cáo wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Páant ã mao cáo wʉ̃hʉchah, Diosboó ãt wẽi enep wʉt jĩ.

4

Obohjeéhtih, ã weép jeñé, Caínboó Diosdih wẽi wʉ̃hna yʉhna, ã wʉtat pah wʉ̃hcan, pácahi quehedihjeh ãt cáo wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánihna, pácahidihjeh ã cáo wʉ̃hʉchah enna, Dios ãt wẽicap wʉt jĩ. Caínjeh pohba “Diosdih wã tʉ́i wʉ̃hna caá”, ãt niíj jenah joyóp wʉt yʉh jĩ.

5

Pánihna, ã ʉ́ʉd Abeldih Dios ã wẽi enechah jéihnit, Caínboó Abeldih ãt íij en jwíihip wʉt jĩ. Yeejép jenah joyát tʉ́ʉtni nemépboó Caíndih páant ã jenah joyát tʉ́ʉtʉchah, ãt íij jwíihip wʉt jĩ. Bainíjeh caandíh eníhcat ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, yeó jáap jʉmat pah caandíh chah íijat ãt aabáp wʉt jĩ. Caín íij jenah joinít, ã mao yohat pínahdih Abel ãt jéihcap wʉt jĩ. Abel dedé yeejép chãjcan, Diosjeéh ãt tʉ́i jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Caín bʉ́dí íijna, ã ʉ́ʉddih biíh pebhb oó nʉmah bejnit, caandí h ãt mao yohop wʉt jĩ.

6

Bʉ́dí ã íijat jíib, ã ʉ́ʉd Abeldih ã mao yohochah, Dios ãt enep wʉt jĩ. Pánih ennit, —¿Dee tígaá ma ʉ́ʉd ã jʉm?, Caíndih ãt niijíp wʉt jĩ. —Wã jéihcan caá. Weém wã ʉ́ʉddih en daoní nihcan caá, Diosdih Caín ãt niíj jepahap wʉt jĩ.

7

Pánihna, ã ʉ́ʉddih Caín ã mao yohatji jíib, bʉ́dí yoobát Dios ãt peéh chãjap wʉt jĩ. Ã momatna ã tʉ́i chíihcat pínahdih Dios ãt naáwáp wʉt jĩ. Páant Dios ã peéh chãjachah, Caín jéih jʉm jʉicán, táoh jibnijeh ãt jʉmʉp wʉt jĩ bʉca.

8

Pánihna, bʉʉ láa jwiítdihbʉt bʉ́dí íijat, bitadih eníhcat ã jʉ̃ʉ́wʉ́chah, tʉ́i chãjat caá náahap. Pánihna, Jesús nin pah ã niíj naóhna caá: “Ñi ʉ̃wat pínah jãt́ ih, deddih yeejép niijná, waícanjeh ñi míic ámohoó”, ãt niijíp wʉt jĩ. Caíndih ã yapat pah, jwiítdihbʉt ã yapcat pínah niijná, Jesús ã niijátjidih jwĩ tʉ́i náhni jĩíh. Caínboó Diosdih jepahcanjeh, ded pah nemépboó ã wʉtatdih jepahna, cãá cdih mao yohnit, táoh jwei jíbnijeh ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jesús ded pah jwiítdih ã naáwátjidih ñi tʉ́i náhni naá. Jwĩ quíib bʉʉdcá bojat dée caá.

9

Adán ã jʉimená, débói jópchi bíbohnit, ĩ wʉnat Génesis 5.1-32

Caín Abeldih ã mao yohat tʉ́ttimahna, ́ maatápdih Dios queétdih jĩgah ennit, biíh wʉ̃ʉ́h ãt jwʉ́ʉb wʉ̃hʉp wʉt jĩ. Pánihna, Adánwã biíh ĩ wʉ̃ʉ́h Set pínahdih ĩt jwʉ́ʉb weh jʉmʉp wʉt jĩ. (Eneé Gn. 4.25-26) Adán wʉ̃ʉ́h Setbʉt behnit, áa jʉm, dawá weh jʉmna, Enós pínahdihbʉt ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Maatápdih tʉ́ttimah, Dios ã chãjni Adán dawá yoobát jópchi ãt bíbohop wʉt jĩ. Jáap bʉʉ́g jʉmna, ciento treinta jópchi bíbohna, Set pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Caandíh ĩ tʉ́ʉhat tʉ́ttimah, ochocientos jópchi bíbohna, bita neoná, yaádh ãt

10

weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Dios ã chãjniji Adán novecientos treinta jópchi bíbohnit, ãt yoób wʉnʉp wʉt jĩ. Adánwã ĩ wʉ̃ʉ́h Set ciento cinco jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Enós pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Enósdih ã weh jʉmat tʉ́ttimah, ocho cientos siete jópchi bíbohna neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Set novecientos doce jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Enósboó noventa jópchi bíbohna, ã wʉ̃ʉ́h Cainán pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Cainán ã cãá c jʉmat tʉ́ttimah, ochocientos quince jópchi bíbohnit neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Enós novecientos cinco jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ.

11

Cainánboó setenta jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Mahalaleel pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Mahalaleel ã cã́ac jʉmat tʉ́ttimah, ochocientos cuarenta jópchi bíbohnit, neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Cainán novecientos díez jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Mahalaleelboó sesenta cinco jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Jared pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Jared ã cã́ac jʉmat tʉ́ttimah, ochocientos treinta jópchi bíbohnit, neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Mahalaleel novecientos noventa y cinco jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Jaredboó ciento sesenta y dos jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Enóc pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Enóc ã

12

cãá c jʉmat tʉ́ttimah, ochocientos jópchi bíbohnit, neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Jared novecientos sesenta y dos jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Enocboó sesenta cinco jópchi bíbohnit, Matusalén pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Matusalén ã cãá c jʉmat tʉ́ttimah, trescientos jópchi bíbohnit, neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Enocboó Diosdih tʉ́i oini, ã náahat pah tʉ́i chãjni ã jʉmʉchah, Dios caandíh bʉ́dí ãt wẽi enep wʉt jĩ. Caánboó Diosdih tʉ́ini chéen ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Páant Diosdih ã tʉ́i péaat jíib, trescientos sesenta y cinco jópchi ã bíbohochah, Dios ã pebhna ãt ʉb

13

pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. Páant ã ʉb pʉ́ʉh laab béjechah, Enoc wʉncanjeh, Dios pebhna ãt pʉ́ʉh laab béjep wʉt jĩ. Enoc wʉ̃ʉ́h Matusalénboó ciento ochenta y siete jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Lamec pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Lamec ã cãá c jʉmat tʉ́ttimah, Matusalén seteciento ochenta dos jópchi bíbohnit, neoná, yaádh ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Matusalén novecientos sesenta y nueve jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ Matusalén wʉ̃ʉ́h Laméc ciento ochenta y dos jópchi bíbohnit, ã wʉ̃ʉ́h Noé pínahdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Noé ã cãá c jʉmat tʉ́ttimah, Lamec quinientos noventa y cinco jópchi jʉmnit, neoná, yaádh ãt weh

14

jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Lamec setecientos setenta y siete jópchi bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Noéboó, quinientos jópchi bíbohnit, ã weh Sem, Cam, Jafetdih ãt weh jʉmʉp wʉt jĩ. Caán láa cãá cwã páant bói jópchina bíbohnit, jon jãt́ ih moón ĩt yoób wʉnʉp wʉt jĩ. Bʉʉ láa, queét ĩ jʉibíát pah jwĩ jʉibícan caá. Daocánni jópchi bíbohnitjeh, jwĩ wʉna caá. Diosboó débói yeó jáap jwĩ jʉmat pínahdih ã jwejna caá. Maatápdih, maátcanjeh jwĩ jʉmna caá.

15

Pobyit ã jʉ̃ʉ́wát

Génesis 6.9-12, 7,1-24 Pánihna, Noé jʉm láa, nihat cãá cwã ĩ náahat pahjeh chãjna, yeejép pohba ĩt chãjap wʉt jĩ. ́ Páant ĩ chãjachah, bʉ́dí en iinít, Dios ãt jĩgahap wʉt jĩ.

16

Pánihna, nihat baácdih moondíh yoh beedáátdih ãt jenah joyóp wʉt jĩ. Obohjeéhtih, Noé, ã wehjĩhjeh pohba Diosdih jepahnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Ã weh biíc peihcannit, Sem, Cam, Jafet ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Dios ã enechah, queétjeh yoobópdih ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.

17

Pánihna, nihat baácdih moondíh yoh beedáát tʉ́ʉt niijná, Dios Noédih bʉ́dí jãáj chóo ãt chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.

18

Bʉ́dí chóo yoobát chãjat tʉ́ʉtna, biíc peihcanni tólih jʉm aab béjni pohba ãt chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Jwiít jwĩpĩ ́ chãjni jãáj chóo panihnidih wʉtna ãt chãjcap wʉt jĩ. Bʉ́dí mʉʉ́, dawá tólihna jʉm aab béjni pah, jãáj chóodih ãt chãjat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Caán chóodih chãjna, jiimant, diítmantbʉt wʉ̃ʉjjĩh́ ãt tʉ́i pãpat tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ.

19

“Wã niiját pah ma chãj péanachah, nihat baác ã daabát pínah niijná, pobyitdih wã wahbipna caá. Pánihna, pobyit ã tóah jʉ̃ʉ́wʉ́chah, nʉñʉ́pwã jʉmat pah yadjĩh míic ma pebhna ĩ jʉibípna caá. Páant ma pebhna ĩ jʉyʉ́chah, ma chãjni bʉ́dí jãáj chóona queétdih ma ʉb waadá naá”, Dios Noédih ãt niíj naáwáp wʉt jĩ.

20

Noé, ãjeéh bóli, ã weh biíc pehcannit, ã weh áana biíc peihcannit yaádhdihbʉt Dios ãt waadát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Queét ochodihjeh Noé ã chãjni bʉ́dí jãáj chóona ãt waadát tʉ́ʉtʉp wʉt jĩ. Páant ã niíj wʉtʉchah, bitadih ãt waadát tʉ́ʉtcap wʉt jĩ.

21

Pánihna, Dios ã wʉtʉchah, Noédih jepahat ãt náahap wʉt jĩ. Bʉʉ láa, Dios ã náah yacat pah jwiítdihbʉt jepahat ã náahna caá. Pánihna, Noé ded pah caandíh ã wʉtat biíc yoobó ãt chãjap wʉt jĩ. Noé ã jepahcah nihna, Dios queétdih ãta tʉ́i ʉbcan tagaá. Diosboó ã niiját pah, biíc yoobó ãpĩ ́ chãjna caá. Ã niijátdih ã jéih tʉ́ʉt nʉʉmcán caá. Mácahbʉt ã chãjcan caá. Dios páant ã niíj láa, Noé seiscientos jópchi ãt bíbohop wʉt jĩ.

22

Pánihna, pobyit jʉ̃óhna, baác diítmant mah bac jʉ̃óhnit, mah bʉʉgátbʉt cuarenta yeó jáap, cuarenta chei, dedé noón mah bʉʉ́g yaicán, páantjeh ãt bʉʉgʉ́p wʉt jĩ. Páant ã bʉʉgʉ́chah, nihat baác ãt tʉ́i daáb beed béjep wʉt jĩ. Dedé japani jeé ãt noón jígohcap wʉt jĩ. Ãt tʉ́i daab yáp bejep wʉt jĩ.

23

Pánihna, ded cãá c, ded nʉñʉ́pbʉt ã jweyát pínah ãt noón wihcap wʉt jĩ. Dios Noédih ã chãjat tʉ́ʉtni bʉ́dí jãáj chóona waadnítbitjeh ĩt báadhdap wʉt jĩ. Pánihna, nihat baácboó bejnit, nihat jiijnít, nihat det caolih wáinit, ĩt tʉ́i chĩíc wʉn beedép wʉt jĩ. Dios nihat nin baácboó jʉmnitdih ãt tʉ́i yoh beedánap wʉt jĩ. Pánihna, caán pobyit cinco widh pohba chehcan ãt jʉmʉp wʉt jĩ.

Noé, ã weh, nihat bita nʉñʉ́pwãbʉt caán bʉ́dí jãáj chóoboó ĩ jʉmat Génesis 8.1-22

Pánihna, maatápdih caán jãáj chóo diítna ĩ jʉmʉchah, Dios queétdih ãt náhninap wʉt jĩ. Pánih náhninit, nihat baácboó mahjeh ã jʉmatdih ã cheh dei bejat pínah niijná, wẽpép johlit ãt wahap wʉt jĩ.

24

Páant ã johochah, pobyit chaíhjeh ãt cheh dei bejep wʉt jĩ. Pánih cheh dei bejechah, jap bóo Ararat wʉ̃t jʉmni jeejína jãáj chóoboó ãt jõp chãwáp wʉt jĩ. Pánihna, caán jeejína jʉmnit, “Baác ã jígohcah”, niijnít, enat jẽcmant biíc eini jwébehdih Noé ãt wahap wʉt jĩ. Caán jwébeh nʉñʉ́p moópnidih jeémpni wʉt jĩ. Pánihna, Noé caandíh ã wahachah, ãt jwʉ́ʉb jʉicáp wʉt jĩ. ¿Dépanih tigaá ãt jwʉ́ʉb jʉijícan? Caánboó daáb chĩíc wʉnnitjidih jeémpna, ãt jwʉ́ʉb jʉicáp wʉt jĩ.

25

Caán jwébeh ã jwʉ́ʉb jʉicát enna, nihat baácboó mah páantjeh ã jʉmatdih Noé ãt jéihyep wʉt jĩ. Pánih jéihna, biíc semana pãí nit, baác ã jõpatdih jéihyat tʉ́ʉt niijná, jopdih jwʉh Noé ãt wahap wʉt jĩ. Páant ã wahniboó dedé ã jaamát pínahdih bid jʉicán, jãáj chóona ãt jwʉ́ʉb jʉyʉ́p wʉt jĩ. Páant ã jwʉ́ʉb jʉyát tʉ́ttimah, biíc semana pãí nit, caandíh Noé ãt jwʉ́ʉb wahap wʉt jĩ. Páant ã wahniji cheyeh jwʉ́ʉb jʉiná, Noédih jʉ́ʉtat tʉ́ʉt niijná, olivo nah jáap waátni nʉ́odih chãác teonit, ãt jʉyʉ́p wʉt jĩ.

26

Caandíh ennit, “Baác ãtát jígoh tagaá”, Noé ã niíj jéihyep wʉt jĩ. Páant niíj jéihnit, biíh semana pãí nit, caán jopdih ãt jwʉ́ʉb wahap wʉt jĩ. Obohjeéhtih, caán láa, ãt jwʉ́ʉb jʉicáp wʉt jĩ bʉca. Jopboó ã jeémát, ã jaámát, ã jʉmat pínahdih bid jʉiná, Noé pebhna ãt jwʉ́ʉb bejcap wʉt jĩ. Páant ã jígohcah, “Bʉʉ baác ãt tʉ́i jõp beed tágaá”, Noé ãt niíj jéihyep wʉt jĩ. Páant niíj jéihna yʉhna, “Ñi bac bejeé”, Dios ã niijátdih ãt páñap wʉt jĩ. Páant ã páñachah, Dios Noédih jãáj chóomant “Ñi bac bejeé. Bac bejnit, jwʉ́ʉb weh jʉmnit, ñi cãá c poonaá. Nihat baácboó ñi tʉ́i jʉm peét bejeé. Nʉñʉ́pwãbʉt biíc yoobó ĩ cãá c poona naáh”, Dios Noédih ã niijíp wʉt jĩ. Dios Noédih páant ã niijíchah joiná, queét nihat ĩt bac bejep wʉt jĩ, bʉca.

27

Pánih bac bejnit, Diosdih wẽina, nʉñʉ́pwãdih Noé ãt mao cáo wʉ̃hʉp wʉt jĩ.

28

Páant Diosdih ã wẽi cáo wʉ̃hʉchah, Dios nin pah ãt niíj jwejep wʉt jĩ: “Nihat baácdih moondíh yeejép ĩ jwʉ́ʉb chãjachah yʉhna, biíc yoobó pobyitjĩh wã jwʉ́ʉb yohcan niít. Momat láa, pácahi quehat láa, jópchi láa, mah noój láa, yeó jáap, cheibʉt ã jʉmbipna caá”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. Pánihna, bʉʉ láa Dios páant ã niijátji pah, jópchi láa, mah noój láa, momat láa, pácahi quehechah dicat láabʉt jwiítdih páantjeh ã jʉmna caá.

29

́ cwã biícdih Dios cãa ã jʉmat pínah naáwát Génesis 9.1-16 Noéwã bʉ́dí jãáj chóomant ĩ bac bejechah, Dios caandíh nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Nihat baácdih ñi cãá c poo peét bejeé. Bʉʉ láa nihat nʉñʉ́pwã yeebdíh ĩ ʉ́ʉm jenah joibípna caá. Queét nʉñʉ́pwãdih maonit, ñi jeéméchah, ã tʉ́ina ́ meépboó ĩih ́ báadhdat caá. Obohjeéhtih, ĩih wẽpat ã jʉmʉchah, caandíh ñi babhca bojoó. ́ meépdih chíia Pánihna, ñi mawat tʉ́ttimah, ĩih yoh péanit, ñi pʉ́ʉb jeémé.

30

Ñijeéh wã jʉmatdih ñi náhniat pínah niijná, mah tólihboó maí pahnidih wã jwejbipna caá. Caán maí pahnidih ennit, ‘Queétdih pobyitjĩh wã jwʉ́ʉb peéh chãjcan niít’, wã niijátjidih wã náhnibipna caá. Pánihna, yeebbʉ́t ñijeéh wã jʉmatdih, yeebdíh wã en dawátdihbʉt ñi náhnibipna caá”, Dios Noédih ãt niijíp wʉt jĩ.

31

Pánihna, bʉʉ maí pahnidih ennit, jwĩ ʉ́ʉm jenah joicát dée caá. Caán maí pahni ã jígohochah, Dios jwiítdih ã oyatdih ã jʉ́ʉtna caá.

Noé ã weh biícdih ded pah ĩ jʉmat Génesis 9.18-28 Noé jãajmánt bacniji dawá jiwá iguíhdih ãt momop wʉt jĩ. Páant ã momniji dawá ã quehechah, caandíh dicnit, ãt mac chãjap wʉt jĩ. Caán jiwá iguíh mac chãjnit, ã pahachah babhna, ãt babh máihñap wʉt jĩ. Pánih babh máihniji ãí h mʉʉ́boó yégueh wihcanni ã ñajachah, ã wʉ̃ʉ́h Cam ãt enep wʉt jĩ. Ĩ íip yégueh wihcanni ã ñajachah enniji ã weép jeñéna Sem, Jafetdihbʉt ãt naáwáp wʉt jĩ. Páant ã

32

niijíchah joinít, queétboó yégueh chóo ʉbnit, ́ daadjíh yoh cáagnit, doojĩhjeh waad béjnit, ĩ íipdih encanjeh, ĩt jʉibí jãh jwejep wʉt jĩ. Pánihna, Noé máihniji jáanit, ã wʉ̃ʉ́h Cam, caán yégueh wihcanni ã ñajachah ã enatjidih jéihnit, bʉ́dí ãt íijip wʉt jĩ. Pánih íijnit, Camdih ãt yéej naáwáp wʉt jĩ.

Obohjeéhtih, weép jeñéna Sem, Jafetboodíh ãt yéej naóhcap wʉt jĩ. Queétboó caandíh yégueh wihcanni ã ñajachah, encanjeh ĩ jãh jwejat jíib, ãt tʉ́i naáwáp wʉt jĩ. Camjeh ã enatji jíib, ĩ íip caandíh yéej naóhnit, nin pah ãt niijíp wʉt jĩ: “Ma weép jeñé Sem jʉimenádih oboh teo wʉ̃hnit ma jʉimenáboó ĩ jʉmbipna caá”, ãt niijíp wʉt jĩ. Pánihna, Sem jʉimenádih, Cam jʉimená oboh teo wʉ̃hnit ĩt jʉmʉp wʉt jĩ.

33

Pobyit ã jʉmat tʉ́ttimah, Noé trecientos jópchi pohba ãt jwʉ́ʉb jʉmʉp wʉt jĩ. Pánihna, Noé novecientos cincuenta jópchi pohba bíbohnit, ãt wʉnʉp wʉt jĩ. Noéwã bʉ́dí jãáj chóomant ĩ bacat tʉ́ttimah, ĩ jʉimená nihat baácdih ĩt cãá c poonap wʉt jĩ.

34

Jap bóo mʉʉ́ Babeldih ĩ chãjat Génesis 11.1-9 Dawá jópchi tʉ́ttimah, nihat cãá cwã biíc wéheatjeh wéhenit míic ĩt jʉmʉp wʉt jĩ. Pánih biíc wéheatjeh wéhenit, tʉ́i beh joiná, dedé ĩ náahat pah chájna, ĩt jéih bʉʉjánap wʉt jĩ. Pánihna, yeó aáb jʉ̃ʉ́wʉ́pmant bʉ́dí jʉʉ́h ãt jʉmʉp wʉt jĩ. Caán jʉʉ́hdih ennit, bʉ́dí jap bóo mʉʉ́ ĩ chãjat pínahdih ĩt jenah joyóp wʉt jĩ. Biíc wéheat jʉmna, queétjeh míic wʉtna ĩt tʉ́i beh joyóp wʉt jĩ. Pánihna, jap bóo jeána too lajni mʉʉdíh chãjat tʉ́ʉt niijná, “Baác cáoni naaná jwĩ chãjat dée caá. Páant jap bóo jeána too lajni mʉʉdíh chãjna, chah jwĩ wʉ̃t yáabipna caá. Jwĩ jʉimenábʉt ĩ bej peétcan niít. Pánihna, nihat biícdih jwĩ tʉ́i jʉmbipna caá”, ĩt niijíp wʉt jĩ.

35

Páant ĩ niíj míic wéheatdih joinít, “Ĩ wéheatdih queétdih wã widbipna caá”, Dios ãt niijíp wʉt jĩ. Páant niijnít, biíc jacjeh ĩ wéheatjidih ãt wid peét bojop wʉt jĩ. Pánihna, queétjeh tewat míic wʉtna yʉhna, ĩt míic beh joicáp wʉt jĩ.

36

Pánih beh joicán, Babelmant ĩt bej peét bejep wʉt jĩ bʉca. Beh joicán, biícdih ĩt jéih jʉmcap wʉt jĩ. Pánihna, mácah wéhatna Dios ã chãjatjidih “Babel”, ĩt niíj wʉ̃t jwejep wʉt jĩ. “Babel”, niijná, “Wéheat widat”, niijná ĩt chãjap wʉt jĩ. Pánihna, caanmánt nihat baácboó ĩt bej peét bejep wʉt jĩ, bʉca.