Ergebnisse

Simon. Lenny. Johanna. Johannes. Manuel. Marcus. Michael. Richard. 2001 ..... KÖNIG. 3, KIECHLE. 4. SCHMEIER. 5. BECHTELER. 6. EGGENSBERGER. 7.
891KB Größe 8 Downloads 413 Ansichten
Ergebnisse Gl ubmeisterschaften 2017 ww.s

\

e

3

I

uÒt

s

À

www

'

ski

c I ub

-obe rs td o rf

.de

bmeisterschaft en 2017 Mannschaftswertung

C Iu

Rang Name

Vorname

RL Punkte

SL

Punkte

1

Punkte

Wilde Hünd 50,9

0,0

t2,o

HOLZMANN

Johanna

RYDZEK

Johannes

ttl,4

46,4

t,5

SONTHEIMER

Manuel Wendelin

746,5

65,5

6,O

THANNHEIMER

8

2.

Gesamt Punkte

LL Punkte

SP

Sensationell

Æ2

78,6 0,0

Æ2 t

tt

19 5

1"43,7

æß

0r0

&7

BLACKALL

Lenny

GEIGER

Vinzenz

SCHMID

Julian

MARTIN

Simon

371,7

344,5

l9t,!

t,5

55,5

1o4,5

85,5

7,5

5!,4

183,5

757,8 16,5

257,7

83,7

583,9

990,3

Clubmeisterschaften 201 7 4er Kombination Rang Name

Vorname

RTL Punkte

SL Punkte

JG

Gesamt Punkte

LL Punkte

SP Punkte

Juqend weiblich 1_

NlcK

Celina

2.

ONESTI

Carla

2001 2000

16,4 79,8

58,7 101,9

0,0 39,0

237,6 165,6

312,7 386,4

1997 999 2000 2000 2001 I 999

83,7 104,5 0,0

101 ,1

1,5 7E

55,5

241 ,8

51 ,4

244,9 263,4 392,0

248,9 258,4 337,8 447,6

65,1

496,1

150,8 283,7

499,6 2.584,0

Juoend männlich

1. 2. 3.

GEIGER SCHMID KÖCHELER 4 - GEHRING 5. BÖLLMANN

Vinzenz

6. THANNHEIMER 7. MARTIN 8. BLACKALL

Wendelin

Julian

Tobias Felix Jonas

1

36,1

85,5 0,0 30,8 243,4 157,8 2.032,0

13,5 7,5 12,0 21,0 7,5 0,0

43,6

Simon Lenny

'1998

999

0,0 166,7 183,5 268,2

Johanna

't995

50,9

0,0

12,0

78.6

141 ,5

Johannes Manuel

1

991

993

111,4 146,5

46,4 65,5

1,5

1

6,0

0,0 198,2

159,3 416,2

Marcus

1978

1.049,8

90,0

348,3

Michael

,f

205,4

49,5

315,5

252,6

6'1,5

644,8

0,0 58,7

78,6 237,6 165,6

312,7 386,4

1

Damen 21

1.

HOTZMANN

Herren 2l 1

.

2,

RYDZEK SONTHEIMER

Herren 31 1

. SCHMEIER

1

,

436,2

1.924,3

Herren 51 RYDZEK

Herren 71

oÃo

253,6

1.485,2

824,0

Richard

1942

HOLZMANN N|CK ONESTI

Johanna Celina Carla

995 2001 2000

50,9 16,4 79,8

101 ,9

12,0 0,0 39,0

Herren RYDZEK

Johannes

1

991

111,4

46,4

1,5

0,0

159,3

Yinzenz

'1997

1,5 7,5

55,5

241 ,8

999 2000 2000 I 993 2001 1 999 1 998 1 959 1978 1942

83,7 104.5 0,0

101 ,1

Julian

51 ,4

'13,5

244,9 263,4 198,2 392,0

248.9 258,4 337,8 416,2 447,6

21 ,O

65,1

496,1

49,5 90,0 61,5 0,0

150,8 315,5 348,3 644,8 283,7

499,6 824,0 1.924,3 2.444,1 2.584,0

MÜLLER

2.444,1

Damen 1

.

2. 3.

1

141 ,5

Clubmeister 2017 2 3

4 E

6

7

I I 10 11

12 13

GEIGER SCHMID KÖCHELER GEHRING SONTHEIMER BOLLMANN

THANNHEIMER MARTIN RYDZEK SCHMEIER MÜLLER BLACKALL

Tobias Felix Manuel

Jonas Wendelin Simon

Michael Marcus Richard Lenny

I

4

ôOO

36,1

146,5 0,0 166,7 183,5 253,6 436,2 1.485,2 268,2

85,5 0,0 30,8

65,5 43,6 243,4 157,8 205,4 1.049,8 252,6 2.032,4

7,5 6,0 12,0 78,

Oberstdorf, den 17.04.2017 Seite 1 von 1

Clu bmeisterschafte n 2017

3er Kombination Vorname

Rang Name

RTL Punkte

SL Punkte

JG

Gesamt Punkte

LL

Punkte

Juqend weiblich 1

.

2.

NICK ONESTI

Celina

2001

16,4

Carla

2000

79,8

1997

83,7 104,5 0,0

58,7 101,9

237,6 '165,6

312,7 347,4

101,1

55,5 51,4

240,3 241,4

244,9

244,9

263,4 392,0

435,6

Juqend männlich 1 . GEIGER 2, SCHMID 3. KÖCHELER 4. GEHRING 5. BOLLMANN

6. THANNHEIMER 7. MARTIN 8. BLACKALL

Vinzenz Julian Tobias Felix Jonas Wendelin

,r

ooo

2000 2000 2001 1 999 1 998

36,1

'1999

0,0 166,7 183,5 268,2

I

995

Johannes

1

991

Manuel

1

993

Marcus

1978

Michael

I

Richard

1942

Johanna

1

Simon Lenny

85,5 0,0 30,8

43,6

330,3

65,1

475,1

2.032,0

150,8 283.7

2.584,0

50,9

0,0

78,6

129,5

111,4 146,5

46,4

65,5

0,0 198,2

157,8 410,2

243,4 157,8

492,1

Damen 2l 1

.

HOLZMANN

Johanna

Herren 21 1 . RYDZEK 2. SONTHEIMER

Herren

3l

1 . SCHMEIER

436,2

1.049,8

348,3

Herren 51

1.

RYDZEK

.

MÜLLER

774,5

253,6

205,4

315,5

1.485,2

252,6

644,8

995

50,9

0,0

78.6

129.5

Celina

2001

2000

16,4 79,8

58,7 101,9

237,6

Carla

312,7 347,4

Johannes Yinzenz Julian Tobias Felix

1

Herren 71 1

1.834,3

959

2.382,6

Damen 1 . HOLZMANN

2. 3.

Clubmeisterin 2017 N|CK ONESTI

165,6

Herren 1

2 3 Á

Ã

6 7 8 o 10 11

12 13

RYDZEK GEIGER SCHMID KOCHELER GEHRING SONTHEIMER BÖLLMANN THANNHEIMER MARTIN RYDZEK SCHMEIER MÚLLER BLACKALL

991

1997 1999

2000 2000 ooa

Manuel

,i

Jonas Wendelin

2001 1999 1 998 1 959

Simon Michael Marcus Richard

Lenny

1978 1942 1

999

111,4 83,7 104,5 0,0 36,1

146,5 0,0 166,7 183,5 253,6 436,2 1.485,2 268,2

46,4

0,0

101,1

55,5

85,5 0,0

244,9

30,8 65,5 43,6 243,4 157,8 245,4 1.049,8 252,6

2,032,0

51,4

157,8 240,3 241,4 244,9 330,3 410,2

263,4 198,2 392,0

435,6

65,1

475,1

150,8 315,5 348,3 644,8 283,7

774,5 1.834,3 2.382,6 2.584,0

492,1

Oberstdorf, den

77

.04.2077

Seite 1 von 1

C Iu

bm e istersc ha lten 2017

Alpine Kombination Vorname

Rang Name

JG

Punkte

1

Juqend weiblich . N|CK

2. ONESTI 3. GEIGER Juqend männlich 1. KÖCHELER

2. 3. 4. 5. þ. 7. 8. 9.

BÖLLMANN BARBER GEHRING GEIGER SCHMID MARTIN THANNHEIMER BESCHNIDT 10. BLACKALL

Damen

. HOLZMANN

1

. RYDZEK

2,

75,2

Celina Carla Judith

2001

16,4

2000

79,8

58,7 101,9

181,7

I 999

0,0

1.104,2

1.104,2

Tobias Jonas Patrick Felix

2000 2001 2001

0,0 0,0

0,0 43,6

3,1

0,0 43,6 48,4

2000

36,1

30,8

Vinzenz

1997

Julian Simon Wendelin Sebastian Lenny

83,7 104,5 183,5 166,7

101,1

999 1 998 1 999 2001 1 999

Johanna

'r

Johannes Manuel

1

85,5

51,5 66,9 184,8 90,1

1

157,8

341,3 410,1

396,4 268,2

243,4 66,4 2.032,0

462,9 2.300,3

995

50,9

0,0

50,9

1

991

157,8

993

111,4 146,5

46,4

1

65,5

212,0

Verena

1

981

39,5

5,5

45,0

David Marcus

1979 1978

48,4 436,2

26,8 1.049,8

75,2 1.486,0

Gerrit

1973

134,5

97,3

231,7

Michael Michael

1

959 1964

253,6 339,0

205,4 285,3

459,0 624,3

1.485,2

252,6

1.737 ,8

21

1

Herren

Gesamt Punkte

RTL Punkte

SL

21

SONTHEIMER

Damen 31 1

, DALLMEIER

1

. BERKTOLD

Herren

2.

31

SCHMEIER

Damen

4l

1

. SCHNEIDER

1

Herren 5l . RYDZEK

2. t

SEIFERT

Her¡en 71 1

. MÜLLER

Richard

1942

Oberstdoó den'J-6.04.2017 Seite

l

von

1

Cl

ubmeisters chaften 2017 4er Kombination

Schüler Vorname

Rang Name

JG

SL

RTL

SP

LL

Punkte

Punkte

Punkte

PunKe

Gesamt PunKe

U6/7w KÁUFLER BERKTOLD

1

2

226,4 283,6

268,1 456,7

73,5

27,4 189,2

1.003,0

20'|.0

536,0

567,4

60,0

496,3

1.659,7

Lara-Marie Emilia

2008 2008

101 ,8 333,4

40,2

6,0

55,9

2M,O

408,0

63,0

/o r,J

1.565,6

Jonas Leonard

2009 2008 2008 2008 2009 2008 2008 2009 2008 2009 2009 2009

205,9 270,1 255,2 271,9 445,3

192,3 272,1 323,2 299,2 428,6 620,0 oY3,Z 305,5

37,5

164,4 122,8 154,4

U6flm DEMPFLE

589,4

2010 2010

Lucia Magdalena

Hannes

Otto

67,5

U8/9w 1

WIES

2

EICH

U8/9m FRITZ HÖRMANN CLASS

Claudius Felix

RIEZLER

Adrian Enry

RIEDEL MENZÊL JOAS U 10111 w . MATTERN

2. 3,

4.

5.

6. 7.

KÖNIG

KIECHLE SCHMEIER BECHTELER EGGENSBERGER KÄUFLER U

10/ll

P¡rmin

Mara

2006

Sophie Sina Grela Carinâ Sofia Balbina

2006 2007 2007 2007 2007 2007

Merian

2007 2007 2006 2007 2007 2007 2006 2006 2006

33,0 54,0

227,O

78,0 63,0

234,9 144,'l 634,1

211,7

600,'1

709,9 753,8 831,2

3U,3

u,o

409,3

1.'139,5 1.251,2 1.275,O 1.325,7 1.358,8

4æ,O

54,O

588,7

'1.421,1

64,5 69,0

761,0

348,4

455,7 443,5

1.704,4 'l.708,3

56,3 55,7 113,2

36,9 46,2 64,6

7a

71,6 94,6 185,9 318,7

67,6 83,4

24,0 46,5

150,6 364,8

9,0

81,8 96,3 loo â

64,9 114,8 165,9

210,1 120,5 234,4

211,5

3't8,3 407,8 323,0 591,2 314,4

4?3,2

30,0

9,0 0,0

70,5

847,4

63,1

66,8 60,2 120,7 160,7 111,9 149,3

165,3 176,2

238,0 283,9 385,3

457,5 903,2

m

2

TRÖSTER JAGER EGGENSBERGER

4

RIEZLER

E

BERKTOLD

6 7

JOAS

I I

EICH

1

Jutian Em¡l

Simon Philipp

JOAS

1

Marlon

BENKERT JÂGER GEHRING GENTNER

45,O 21,O

DOPPLER GEHRING

Philipp Jakob Simeon Johannes Jakob Luca Levi El¡âs

232,9

184,0 249,7 202,9 103,0

31,5 3,0 12,9 15,0

45,0 42,0

'102,1

256,3

58,2 92,7 175,7 353,2 149,7 276,5 294,7

300,8

1.026,6

75,5

1.'t36,2

461 ,0

609,3

673,0 67e,7 754,3

9,9 435,4

556,3

9,0 69,0

2004

29,8

28,4

10,5

186,3

255,1

2004 2004

27,9 94,0

42,5 82,7

33,0 6,0 42,0

289,9

393,2 516,9 529,2

61

u '12l13 w KAPPELER Johanna Schülerclubmeisterin 2017

2. SCHUBERT

LÄNDLE 4. FRICK 5. SCHÜRLE 6. BENKERT 3.

Milena AI|CE

2005 2005 2005

131

81,6 ,6 243,0

62,8 163,2 255,5

Severin Schülerclubme¡ster 2017

2005

121,2

86,9

2. KLAWITTER

VaIenI¡n

2005

2005

'148,6

raôo

4. SCHRAUDOLF

Constantin Simon

2005

Maxim¡lian

2AO4

19,6 36,7 226,1 390,0 302,0

Coletta S|NA

Soph¡a

lJ 12113 m TITSCHER

3.

MÜLLER

GEHRING 6. HOLZHAUER 7. WEGMANN 5.

8. KWATKOWSKI

Jonas

2004

Alo¡s

2005

Jonas

2004

63,0

334,2 342,8 279,7 243,9

577,4 805,4

4,5

241,6

454,2

3A7,3 208,9 313,6 348,5 184,4

3,0

191,1207,6

3,0

368,0

21,0

223,9 473,9

459,3 481,9 497,7 503,5 603,1 824,6 1.165,0

81,8

1

64,5

74,4

0,0 48,0

U 14t15w 1 . LIPP

Mârilena

2003

Eat

2.

Jud¡lh

2003

212,8

49.'l 202,0

r 9,5 51,0

314,9 14,2

480,0

Kilian

2003 2003

217.1 aaa ,

20,8 265,e

1,5 19,5

298,9 312,8

538,3 865,3

RAPP

436,7

U 14115 m 1

. SCHUBERT

2.

PYROTH

Jonathan

oberstdorf, den 09.04.2077 Seite 1 von 1

Clu bmeisterschaft en 2017

Alpine Kombination Schüler Rang Name

U 6 / weiblich 1 . WIES

2.

FRITZ

U 6 / männlich 1 . DALLMEIER 2. SCHNEIDER 3. KOBLER

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

U I / weiblich KÄUFLER KOBLER BERKTOLD FREUÐIG MÜLLER KLAUNIG DALLMEIER

Vorname

JG

SL Punkte

Gesamt

RTL Punkte

Punkte

Felipa lda

2012 2011

472,5 507,3

586,3 1.076,3

1.058,8 1.583,6

Seppi

Carl

2011 2011

Pirmin

2012

823,8 465,5 1.124,5

323,6 1.455,9 1.176,4

1.147,4 1.921,4 2.300,9

Lucia

2010 2009 2010 2010 2010 2010 2009

Verena Magdalena

Vreni Carla

Abbeline Rosalina

226,4

268,1

494,4

353,7

348,9 456,7

702,6

283,6 359,5 303,4 513,3 706,4

427,2

205,9 323,0 314,4 348,4 445,3 423,2

192,3 305,5 464,0 443,5 428,6 455,7 567,4

690,1

706,7 5r 9,5

740,4 786,7 993,4 1.220,0 1.225,9

U 8 / männlich 1

. FRITZ

2. RIEZLER 3. MENZEL 4. JOAS 5. 6. 7.

JAGER JOAS DEMPFLE U

10. EtcH

2 ?

4 Ã

6 7

I

o

10 11

12 13 14 15

Pirmin Philipp

Felix Simon

Hannes Otto

2009 2009 2009 2009 2009 2009 2010

536,0

398,2

628,5 778,3 791,9 873,8 878,9 1 .1 03,3

l0 / weiblich

1. SCHMEIER 2. WIES 3. KIECHLE 4. BECHTELER 5. EDER 6. EGGENSBERGER 7. RIEZLER 8. PFLÜGER 9. KAUFLER

1

Jonas Adrian

U l0 / männlich RAMPP TRÖSTER JÁGER BERKTOLD RIEZLER HUBER JOAS HÖRMANN BENKERT CLASS BUSCH

SËIFERT RIEDEL GEHRING GENTNER

Greta Lara-Marie Sina Carina Elina

Sofia Ronja Mary Balbina Emilia

Korbinian Merian Philipp

Johannes Simeon

Lorenz Jakob Leonard

Claudius Marlon Lennox Christian Enry Julian Emil

2007

71,6

2008

101,8 113,2 94,6

67,6 40,2

64,6

139,2 142,0 177,8

2007 2007 2007 2007 2007

't'13,0

2008

ZJÞ,Þ

2007

2008

318,7 333,4

2007

47,2

2007 2007 2007 2007 2007 2007

81,8 96,3 124,8

29,5 64,9 114,8 184,0

211,1 304,8

210,1

211,5

421,6

230,5

254,8 249,7 272,1 299,2

481,3

185,9 190,4

234,4

2008 2008 2008 2008 2008

425,5

2008

591,2

2008 2008

407,8

270,1 271,9 255,2 413,3

3''8,3

83,4 93,4 150,6 223,0 302,8 364,8 408,0

178,1

206,4 336,6 413,4 539,4 683,5

741,4

76,7 146,7

484,1 542,1 571,1

ó¿,5,¿

578,4

267,8 466,7 304,3 620,0 693.2

68'1,1

892,2 895,6 938,3 1.100,9

Oberstdorf, den 09.04.2077 Seite 1 von 2

Glubmeisterschaft en 20',7 Alpine Kombination Schüler Rang Name

1 . MATTERN

Vorname

2006

56,3

36,9

55,7

46,2

2005

81,6 131,6 174,3

62,8 163,2 143,3 199,4 255,5

BENKERT

1

l2 / männlich KLAWITTER

Valentin

2005

62,7

2

SCHRAUDOLF

Simon Severin Moritz Constantin Luis

2005 2005 2006 2005

1'19,6

EGGENSBERGER DOPPLER

Jakob

2006

Luca

Claudius Alois

2006 2006

232,9

ALT WEGMANN

2005

EICH GEHRING

Levi Elias

2006

390,0 619,9

2006

435,4

5. 6. 7.

GENZ SEIFERT

Punkte

2006

Mara Sophie Coletta Sina Carlotta Katharina Sophia

2. KÖNIG 3. FRICK 4. SCHÜRLE

Gesamt

RTL Punkte

SL Punkte

JG

2AO5

2005 2005 2005

171 ,0

243,0

93,2 101,9 144,4 294,8 317,6 370,4

498,5

U

3

TITSCHER

4

BRUTSCHER MÜLLER

6 7

SIEGERT

I I

10 11

12

U l4 / weiblich 1 . SCHRAUDOLF 2. SPEISER 3. KAPPELER

4. 5

.

SCHUBERT LIPP

6. THANNHEIMER 7. LÄNDLE 8. HUBER 9. TRÖSTER

,10. RAPP

2006

121,2 114,6 148,6 127,0 199,3 141,4

144,5 184,0 208,1

262,1 268,6 275,6 365,3

435,8 537,0 597,6 722,9 991,7

4,2 51,4

29,8

0,0 29,9 28,4

27,9

42,5

63,9

70,3 102,3 118,9 176,7 194,0 219,8

212,8

202,0

414,8

36,5 36,7 1 13,6 66,0 103,9 217,1

49,5 70,4 59,0 127,4 115,2 20,8

226,1

191,1

417,2

267,2 302,0

265,8 368,0

533,0 670,0

0,0 16,4

22,2 58,7

¿¿,¿

43,6 48,4 93,6 66,4

Judith Lena

2003

0,2

2003

21,5

Johanna

Alice Judith Amelie

2004 2004 2003 2004 2004 2003 2003

94,0 168,9 155,9

Judith

2003

Luca Maximilian Mathias

2003 2004 2004 2004 2004 2003 2004 2003 2004

Milena Marilena Nicola

81,8 64,5 86,9 147,4 1 19,9 148,6 165,9 202,9 395,5 207,6 103,0 556,3

53,2

49,1

48,0

70,9 82,7 25,1

58,2

U 14 / männlich

1. WIELAND

2. GEHRING 3. FREUDIG 4. HUBER 5. BRAXMAIR 6. SCHUBERT 7. HOLZHAUER 8. PYROTH 9. KWIATKOWSK¡

Thade Roman Kilian

Jonas Jonathan Jonas

86,0 107,1

172,6 193,4 219,1

237,9

U 16 / weiblich

1.ALT

2. 1

2

4

NICK U l6 / männlich BÖLLMANN BARBER ONESTI BESCHNIDT

Sophie Marie Celina

2002

Jonas Patrick

2001 2001

0,0

Leonardo

2002

Sebastian

2001

34,4 396,4

2001

3,1

75,2

43,6 E4 E

128,0 462,9

Oberstdorf, den 09.04.2077 Seite 2 von 2

G Iu

bm eisterscha

lten 2017

Nordische Kombination Vorname

Rang Name

JG

SP

LL

Gesamt

Punkte

Punkte

Punkte

Juqend weiblich 1

.

2.

ONESTT

Carla

N|CK

Celina

2000 2001

39,0 0,0

165,6 237,6

204,6 237,6

55,5 51,4

57,0 58,9

65,1

86,1 158,3

Juqend männlieh 1 . GEIGER

Vinzenz

1997

1,5

2. SCHMID 3, THANNHEIMER 4. MARTIN 5. KÖCHELER 6. GEHRING 7. BLACKALL 8. BOLLMANN

Julian Wendelin Simon Tobias Felix Lenny Jonas

1

999

2000 1 999 2041

7,5 21,0 7,5 13,5 7,5 0,0 12,0

150,8 244,9 263,4 283,7 392,0

258,4 270,9 283,7

12,0

78,6

90,6

Damen

. HOLZMANN

1

. RYDZEK

2.

998

2000

404,0

21

1

Herren

1999 1

Johanna

't

995

Johannes Manuel

1

991

1,5

0,0

1,5

1

993

6,0

198,2

204,2

Marcus

1978

90,0

348,3

438,3

Michael

1

959

49,5

315,5

365,0

Richard

1942

61,5

644,8

706,3

21

SONTHEIMER

Herren 31 1 . SCHMEIER

Herren 5,| 1

. RYDZEK Herren

1

71

MÜLLER

Oberstdorf, den 16.04.2077 Seite 1 von 1

Clu bmeisterschaften 201 7

Nordische Kombination Schüler Vomemê

Rang Name

SP Punkte

JG

LL Punkte

Gesamt Punkte

U6/7w KÂUFLER BERKTOLD

'l

2

27,4 189,2

94,9 262,7

60,0

496,3

556,3

2008 2008

6,0 63,0

55,9 761,3

824,3

55,5

Marlon Jonas Claudius Felix Julian Enry Pirmin Adrian Simon Philipp

2009 2008 2008 2008 2009 2008 2009 2008 2008 2009 2009 2009 2009

Sina Mara Sophiê Sof¡a Greta Cârina Balbina

2007 2006 2006 2007 2007 2007 2007

Wendelin Phil¡pp Jakob Merian Elias Simeon Jakob

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2000 2006 2007

Luc¡a

Magdalena

u6/7m ,

1

DEMPFLE

Hannes

Otto

2010 2010

67 73

20'lO

Ã

UE/9w Lara-Marie

1 . WIES 2. EICH

Em¡l¡a

6t,9

UE/9m FISCHER HÖRMANN GENTNER CLASS FRITZ BENKERT JÄGER GEHRING RIEDEL MENZEL RIEZLER JOAS JOAS U 10ñ1

1

.

2.

3, 4. 5. 6. 7.

Leopold Leonard Em¡l

45,O

0,0 122,8

55,5 167,8

30,0

144,1

174,1

21,O

154,4 164,4

175,4 201,9

37,5 33,0 54,0 78,0

227,O

260,O

211,7 234,9 409,3 588,7

265,7 312,9 463,3 642,7

&,5

634,1 761 ,0

825,5

69,0

RÁ7 A

9'16,4

0,0

60,2

60,2

9,0 7.5 9,0

63,1

72,1

66,8 111,9 120,7 160,7 149,3

74,3 't20,9

54,O

54,0 63,0

w

KIECHLE MATTERN KÖNIG EGGENSBERGER SCHMEIER BECHTELER KÄUFLER

24,O

46,5 70,5

u'r0/11 m GENTNER JÂGER EGGENSBERGER TRÓSTER GEHRING RIEZLER JOAS EICH DOPPLER

1

2 4 6 7 9 10

697,1

BERKÏOLD

Lev¡

Luca Johannes

144,7 207,2 219,8

21,0 31,5 3,0

3l,6 58,2 92,7

52,6 89,7 95,7

7,5

102,1

'109,6

69,0 12,0

175,7

45,0 9,0 42,O

15,0

't49,7 294,7 276,5 353,2

144,5 187,7 ',94.7 303,7 318,5 364,2

V 12113 w 2 J

4 5 6

,

2. 3.

4.

5.

6. 7. 8. 9. 1

.

2. 3.

'186,3

196,8 282,7 306,9 322,9

2BO4

2005

42,O

HOLZHAUER MÜLLER WEGMANN TITSCHER SCHRAUDOTF KLAWITTER RIEDEL GEHRING KWIATKOWSKI

Jonas Constantin Alo¡s Severtn Simon Vâlenlin Lucas Maximilian Jonas

2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2004 2004

U 14115w RAPP STOIBER LIPP

Judith El¡sa Marie Marilena

2003 2003 2003

51,0 9,0 19,5

't4,2 307,2 3'14,9

65,2 316,2 334,4

U 14115 m SCHUBERT PYROTH

Kil¡an

Jonathan

2003 2003

1,5 to Ã

298,9 312,8

300,4 332,3

S¡na

2004 2005 2005 2004

279,7 243,9 289,9 334,2 342,8

Soph¡a Milena Al¡ce Coletta

U

1

Johanna

r

0,5 3,0 ô3,0 33,0 6,0

KAPPELER SCHÙRLE BENKERT SCHUBERT LÄNDLE FRICK

1

12hg m 1,5

4,5 3,0

4,5 0,0 7,5 25,5

48,0 21,O

184,4 208,9 223,9 241,6 313,6 307,3 335,1

348,5 473,9

uo,2 384,8

4aÂ

Ô

213,4 226,9 246,1

313,6 314,8 360,6 396,5 494,9

Oberstdorf, den 09.O4.2017 Se¡te 1 von 1

Cf u

bmeisters chaften 2017

Nordische Kombination Schüler Vomame

Rang Name

JG

SP

LL

Punkte

Punkte

Gesâmt Punkte

U617w I 2

KÃUFLER BERKTOLD

2010 2010

67,5 73,5

189,2

94,9 262,7

2O1O

60,0

496,3

55ô,3

Lara-Marie Emil¡a

2008 2008

6,0 63,0

55,9 761,3

824,3

Leopold Leonard Emil Marlon Jonas Claud¡us Felix Julian Enry Pirmin Adrian Simon Philipp

2009 2008 2008 2008 2009 2008 2009 2008 2008 2009 2009 2009 2009

55,5 45,0 30,0

0,0 122,8

'167,8

144,1

174,1

21,O

154,4 164,4

761,0 847,4

175,4 201,9 260,0 265,7 3't2,9 463,3 642,7 697,'l 825,5 916,4

S¡nâ

2007 2006 2006 2007 2007 2007 2007

0,0 9,0 7,5 9,0 24,0 46,5 70,5

60,2

60,2

2006 2007 2006 2007 2006 2007 2007 2006 2006 2007

21,0 31,5 3,0 7,5 69,0

Lucia Magdalena

u6r?m DEMPFLE

Hannes

Otto

27,4

U8/9w 1

2

WIES EICH

61

I

U8/9m

. 12. 13. 11

FISCHER HORMANN GENTNER CLASS FRITZ BENKERT JÃGER GEHRING RIEDEL MENZEL RIEZLER JOAS JOAS

37,5 33,0

227,O

54,O

211,7

78,0 54,0 54,0 63,0 64,5 69,0

2U,9 409,3 634,1

55,5

u't0/rl w KIECHLE MATTERN KÖNIG EGGENSBERGER SCHMEIER BECHTELER KÄUFLER U

10h'l

TRÖSTER GEHRING RIEZLER JOAS EICH DOPPLER BERKTOLD 12t'13

U 12113 m HOLZHAUER 2 - MÚLLER 3. WEGMANN 4. TITSCHER 5. SCHRAUDOLF

1.

6.

KLAWITÏER

8, 9.

RIEDEL GEHRING KWIATKOWSK¡

U 141'15 w RAPP STOIBER 3 - LIPP

1.

2.

1. 2.

'1

66,8 1 1,9

'120,7

160,7 149,3

Wendelln Philipp Jakob Merian Elias S¡meon Jakob Lev¡

Luca Johannes

12,O

45,0

on

42,O

15,0

31,6 58,2

92,7 '102,1

75,5 175,7 149,7 294,7 276,5 353,2

w

KAPPELER SCHÜRLE BENKERT SCHUBERT LÁNÐLE FRICK

7,

63,1

74,3 120,9

't44,7 207,2 219,8

rn

GENTNER JÄGER EGGENSBERGER

u

Mara Sophie Sofiâ Greta Carina Balbina

U'14115 m SCHUBERT PYROTH

Johanna Sina Sophia Milena Alice Coletta

2004 2005 2005

Jonas Constant¡n Alois Severin Simon Valentin Lucas Max¡mil¡an Jonas

2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005

2004.

2004 2005

'10,5

3,0 63,0 33,0 6,0 42,O

1,5

4,5 3,0

4,5

186,3 279,7 243,9 289,9 334,2 342,8

184,4 208,9 223,5 241,6 ótJ,o 307,3

52,6 eo7 95,7 109,6 144,5

187,7 194,7

303,7 3'18,5

368,2

't96,8 282,7 306,9 322,9 340,2 384,8

185,9 2'13,4

226,9 246,1

313,6 314,8 3ô0,6 396,5 494,9

200ø

0.0 7.5 25,5 48,0

200/.

21,O

Jud¡th Elisa Marie Maúlenâ

2003 2003 2003

51 ,0t

65,2

9,0 19,5

307,2 314,9

316,2 334,4

Kilian Jonathan

2003 2003

1,5

298,9

19,5

ótz,o

300,4 332,3

335,1

348,5 473,9

Oberstdorf, den 09.04.2017 Seite 1 von 1

CI u

Nâme

Vomame

JG

110 ALT

Claudius

2DO6 lvl

146 ALT

Sooh¡e Mãrie

2002

Lou¡s

2008 M

Patr¡ck

2001, M

Em¡l

Cornel

2009 M 198L M

Carinâ

2007

54

Claudius

2008 M

89 BENKERT

SoDh¡a

2005

787 BERKTOLD

Dav¡d

1979 M

Johannes Leo

52 BACHHUBER

757 BARBER 26 BATSCH EIDER 185 BECHERER BECHTELER

69 BERKl-OLD

Alp¡ne

PUnlde

Kombi

t4L4

395,5

537

537

0,0

22,2

1a

22

3.1

48.4

222,7

223

3A2.7

383

16,5

68

4e!

3er

NK

5r.

46,5

1,60,7

385

774

207

339

385

277,9

33.0

227.O

831

571

26A

798

831

243.O

255,s

63,0

243,9

30'l

742

805

26,8

805 75

499

48,4

2007 M

720.8

L84,0

3s3,2 776.4

673 776

305

368

658

673

2A3.6

456.7

rsg,2

1.003

740

263

930

1.O03

61,1

61

0,0

0 463

603.4

603

Maedalena Resa

2007

Ursula

20L0

152 BESCHNIDT

SebastÌan

158 BICKEL

Felix

202 BIETSCH

Br¡e¡tte

197 BLACKALL

Lenny

M 2009 M 7962 1999 M

754 BöLLMANN

Jonas

2001, M

734 BRAXMAIR

Roman

2004 M

204 BRUTSCHER

Katharina

771 BRUTSCHER

Morit2

94.6

396,4

15.0

66,4

75

463

3r2,9

313

264.2

2.O32.4

0.0

283.7

2.584

2.300

284

2.584

2.544

0,0 103.9

43,6

12,0

392,O

MA

M

404

436

M8

r15.2

24,4

243

219

r14,6

147.4 15,0

4r3,3

376,7 267.4 323,2 519.5

2t,0

175

733

754

1.103

556

1.600

1.660

436

319

7L2

754

73,0

92 BUR6ER

Kilian

62 BUSCH

Lennox

1999 2006 M 2005 M 2008 M

61 CLASS

Marlon

2008 M

255.2

t7

Rosalina

2009

706,4 823,8

Seoo¡

2077 M

770 DALLMEIER

Verena

1981

107 DATLMEIER

Viîzenz

2005 M

33 DEMPFLE

Hannes Otto

Anton¡o

2010 M 2007 M

536,0

59 DIEFENBACH

232,9

7 DALLMEIER

Gesamt

13,5

17 BERKTOLD

DALLMEIER

LL

SP

83,4 foo f

34 BERKTOLD 19 BERKTOLD

RL

SL

463.2

2005 M 2010

104 BERKTOLD

bmeisters chaften 2017 Alle Teilnehmer

39,5

1a

262 392

262

681

681

754

s7a

43.5

7.269

!.226

323,6 qq

45,O

1.192 45

La47

152,9

15,0

168

567,4

60,0 42,0

154,4

496.3

1_660

77,7

72

276.5

754

26.O

26

352,3

352

45

772 DOPPLER

Luca

707 DRESLER

Leo

2006 M 2006 M

Thade

2008 M

El¡na

2007

L13,0

93.4

18,0

224

zo6

Jakob

2006 M

199.3

165,9

92,1

46L

365

95

458

467

Sofia Emilia

2907

185,9

150,6

3,0 9.0

r.r.1.9

457

331

r27

2008

333,4

408,0

63,0

761.,3

1.566

741

824

448 1.503

1_566

109 EICH

Lev¡

103,0

9,0

294.7

1.O27

723

304

1.018

1.o21

Jakob

2006 M 2005 M

679,9

100 ELLMANN

188

38 ELLMANN

Klara

787,7 294.9

487

529

66 EBERLE 47 EDER 103 EGGENSBER6ER

44 EGGENSBÊRGER 49 EICH

742 ETLMANN

Max¡milian

r25,0

n

Leooold

2009 M

677,4

Mor¡tz

2006

Anton

23 FISCHER

Fvn

21 FISCHER 91 FISCHER 10 FREUDIG 88 FRICK 3 FRIT2

24 FRITZ r.05 GEHRING

2008 2003 M 2009 M 2009 M

29 ÊTTENSBERGER

138 FREUDIG

202,9

55,s 46.5

299

199,1

199 a25

\63.2

163

56

0,0

Math¡as

2004 M

tr5,þ

59,0

47 a73

Vren¡

2010

3s9,s

427,Z

787 342,8 aas.4

Coletta

2005

81.6

62,8

lda

2AlL

lonas

2009 M

507,3 205.9

L476,3 !92,3

37,5

164,4

Elias

2006 M

435,4

556,3

69.O

75,5

42,O

457

173 787

529

7M

1..699

L.584

600 f-45þ

398

202

563

992

1,44

r.061

385

r.699 600 L.L36

Felix

2000 M

36.7

30,8

7,5

263,4

338

67

277

330

338

Julian Max¡mil¡an

2008 M 2004 M

378,3

620,O

7A.O

234.9

1,.25!

938

313

I.173

7.251

36.7

70,4

48,O

348,5

396

456

504

775 GÊIGER

Judith

1999

0,0

7.104,2

0,0

191 GEIGER

V¡nzenz

1997 M

L84 GEIGER

W¡II¡

1968 M

Em¡l

2008 M

Wendelin

2006 M

L95 GEHRING

71 GEHRING

]37

GEHRING

70 GENTNER 113 GENTNER

ro1,,L

242

185

51

240

242

1,43,5

r43 1.101

174

1.245

1.275

693.2

30,0

144,7

't.275

306,1

21,,0

3t,6

359

L43,3

12.4

200s

L¡llv

2009

310,8

31r.

G'MMLER

Lou¡sa

2010

L.126.7

I.I27

GLASER

MaEdalena

2003

126,8

127

Jakob

z00r M

S¡n a

2005

Lea

1999

9 GIMMTER

t2

407.8

107

1.104

Carlotta

83 6ENZ

ttÊ

83.7

504 L.104

156 HASSELBERGER 76 HASSELBERGER

203 HECKMAIR 207 HECKMAIR

lvl

t29

HEINZE

Lucia

1965 M 2004

147 HOLZHAUER

Jonas

2004 M

r74 HOLZMANN

Joh an na

1995

¡

chael

174.3

330

53 318

0,0

110

ro9.1 :,49.5 226.7

19'1,,L

50,9

0,0

12,0

150

83,3

83

784,4

603

417

186

602

603

78,6

r42

51

91

130

t42

270,7

272,1,

45,0

t22.8

710

495,5

496

542

Leonard

2008 M

200 HOSCHELE

Eugen

1952 M

t23

HUBER

Jud¡th

2003

168.9

25,7

194

194

16¿

H

UBER

Lorenz

2007 M

230,5

250,8

487

487

94

H

UBER

LuitDold

73 HÖRMANN

106.8

140 HUBER

Thade

2006 M 2004 M

1.22 HUTH

Lou

2003

25 IACER

Felix

2009 M

445,3

428,6

65 JÄGER

Philipp

2007 M

96.3

174,8

lakob

2007 M

234,4

249,1

Josef

7973 M

JOAS

183 loAs

66.0

665

770

707

207

r27,4

168

193

6t,a

61

54.0

2r1.7

1.140

874

266

1.086

1.\40

31,5

58,2

301

271

90

269

301

45,0

r49,7 !82.5

679

484

195

634

679

182

27 JOAS

Philipp

2009 M

348,4

443,5

69,0

847,4

1,.708

792

916

1.639

1,.708

31 toAs

S¡mon

2009 M

423,2

455,7

64,5

761.O

1.104

a25

7.640

1,.704

Johan na

2004

29.8

28,4

10,5

186,3

255

819 58

497

245

255

42 KÄUTLER

Balbína

2007

31.8,7

70,5

149.3

903

220

833

903

67,5

27,4

589

683 494

s5

s22

589

0,0

60.2

235

778

60

238

238

].8,2

18

315

452

459

258

245

258

tlg

KAPPELER

13 KÄU FLER

Lucia

20ro

226.4

364,8 268.L

50 KIECH LE

Sina

2007

173,2

64,6

55

Lu¡s P¡us

2007 M 2010 M

Abbeline

2070

Valentin

2005 M

P¡rmin

2012 M

K!RSCH NER

28 KIRSCHNER

!6!

KLAUNIG

97 KLAWITTER 159 KOBLER

Stefan

r918 M

Verena

2009

194 KÖCHELER

Tob¡as

2000 M

166 KÖNIG

Melan¡e

1974

17r

KOBLER

74 KOBLER

Sooh¡e

2006

Jonas

1.'28 LANDLE

Al¡ce

2004 M 2004

745 LIiN DLE

Carla

2002

130 LIPP

Mar¡lena

2003

Franca

2077 2002

5 LUPFER

Simon Lucas

2097 M

MATH

75 MATTERN 53 MATTHEIS

Paul¡

ne

32,4 348.9

66.0

0,0

0,0

13,5

Mara Hennins

2008 M

2006

\76

102

74

169

t76

1_165

61A

495

7.7M

1.165

94,O

82.7

6,0

334,2 28.8

577

177

340

577

5t7

ro2

334

477

437

347

158

492

500

93

72

156

165

778

643

1.367

7.421

269

213

477

4A2

1.738

706

2.383

2.M4

75

238 20s

313

313

347

386

332

846

865

49,1

183.5

36.9

62r,8

22 MENZEL

P¡rmin

2009 M

577,8 464,0

16 I\¡OLTER

Lisabeth

2009

20 MOTTER

2010

169 MÜLLER

cleud¡a

1'976

Constantin

2005 M

loana

2006

a1a

^

303.4 148,6

779.9

!942

Romv

2010

747 NICK

Celina

2001

16,4

776 ONÊSTI 150 ONESTI

Carla

2000

79.8

58,7 101,9

Leonardo

2002 M

34,4

93,6

M

1.485,2

252.6

9,0

4,5 61.5 o.0 39,0

2008

236.6

302,8

54,0

132 PYROTH

Jonathan

267,2

26s,8

19,5

165 RAMBOW 64 RAMPP

He¡ke

2003 M 796/.

Korb¡n¡an

2007 M

721 RAPP

Judith

2003

212.8

202.A

597,2

304,3

Lucas

Adrian

2009

323,A

305,5

4A R¡EZLER

Ron¡a

2007

790.4

223,0

2007 M

270,1

Fann¡

?otl

7 RÖSCH

181 ROSCH 18 ROSCH

Flor¡an H

elene

63,1

165

177

588.7

1,.421,

92,5

92

2ro.6

2!t

204,O

204

208,9

482

8,8

I

644,8

2.444

65,8

66

237.6 165,6

386

782

128

128

95 0

539

31,2.8

86s

533

192,4

r92 77

77

51,0

1,4,2

480

415

65

429

480

54,4

409.3

7.359

896

463

1.305

1.359

r.263

7.326

335,7

522

63,0

634.7

r326

12,0

2r8,6 715.t

361 697

632

629 473

609

422

188

632 597

609

7.632

1.637.9

7975 M

JIJ

993

593

rbf,b

21!,5

82

L/ L,'

a7)

30 RIEZLER 58 RIEZLER

282

0,0

2008 M 2005 M

106 RIEDEL

282.2

qq n

Mary

rv

500

993

2005

En

0

150,8

578 54.0

2002 M

74 RIEÞEL

40

0.0

622

Leo

46 PFLÚGER

437

164

Amanda

84 PALUKA 153 PALUKA

29 658

690.1

R¡chard

15 MÜttER

374,9

764,2

2011

777 MÜtLER

19,5

157,8

2008

86 MÚLLER

7\

66,8

Sarah

7070 M

0

473.9

Rhea

Carla

703

258

21,.0

2 MAYR

Sam

769

46,2 368.0

56,3

160 MÜLLER

2.301

302,0

48 MAYR

108 MÜ LLER

244,9

82,1

1969 M

744

2.301

464

2010

Bernd

r.220

459 32

39,9

190 MARTIN 51 MATH

I

353,7

307,3

6s8,3

2006 M 1998 M

796 MATTERN

81,8 L.176.4

53.2

Verena Cornelius

62.7 7.724,5

55.7

144 MACK 93 MARTIN

207 1,.220

706.7

464,O

139 KWIATKOWSKI

77 KöNIG

207,O

513,3

168,6

2009

250,5

419

4r7,6

41,8

188 RYDZEK

iohannes

7997 M

Ltr.4

46.4

1,5

0,0

159

158

2

158

159

úa

Michael

1959 M

253,6

205,4

49,5

315.5

824

459

365

775

824

RYDZEK

Greta

2007

67 .6

24,O

r20,7

284

139

1,45

260

284

186 SCHMEIER

Marcus

r978 M

436.2

1,.049,8

348,3

1.924

L.486

438

1.834

7.924

192 SCHMID

Jul¡an

704,5

85,5

51.4

249

190

59

241

Nele

1999 M 2006

90,0 7,5

0,0

0

Carl

20rl

465.5

1,.455,9

7.921

Gerrit

L973

134,5

97,3

232

51 SCHMEIER

90 SCHMITZ 6 5CH NEIDER SCH NEIDER

M

1,,927

115 SCHRAUDOLF

Judith

2003

o,2

0,0

0

0

95 SCHRAUDOLF

S¡mon

2005 M

779,6

64,5

0,0

3r3,6

498

744

314

498

498

K¡lia n

2003 M

217,t

20,8

1,5

298.9

s38

238

300

537

538

42.5

33.0

393 s77

323

360

393

3,0

289,9 714 1

7A

63,2

295

283

574

577

It2.3

772

204

4to

416

ß6

SCH

125

SCH UBERT

M¡lena

2004

SCH URLE

S¡na

2005

79

UBERT

199 SCHWENDINGER. Kathar¡na

r31,,6

't

1'973 425.5

466.7

892

892

177,A

199,4

370

370

717

624

56 SEIFERT

Chr¡st¡ân

2008

87 SEIFERT

Kathar¡na

2005

180 SEIFERT

Michael

1964 M

757 SEILER

Korb¡n¡ân

2009

Luis

2006 M

127,0

r48,6

Manuel

1993 M

146.5

65.5

Marie Theres

2006

119 SPEISER

Lena

2003

2L,5

312,0 29.9

7r7

Elisa Marie

2003

75,7

Mava

2008

nv

96 SIE6ERT 189 SONTHEIMER

81 SPAN STOIBER

47 STRACKE

131 THANNHEIMER

Fan

r49

German a

1\4

127 THANNHEIMER

N¡colã

193 THANNHEIMER

Wendelin

1999 M

20s

TITSCHER

Andr¡n

2077 M

r02

TITSCHER

Severi n

2005 M

39 TITSCHER

Sina

2007

67 IRAUTMANN

Niklas

IROSTER

Amel¡e

2007 M 2003

60 IRÖ5TER 1?4 VEIT

Mer¡an

2007

Katia

148 VEIT

r20

tvt

Verena

2004 2002

35 VOGLER

Anges

2007

63 WACKER

Flor¡an

2008 M 2007

36 WACKER

Lu¡sa

168 WACKER 99 WEGMANN 135 WIETAND 4 WIES WIES

198 WIES

45 ZINKL 187

93,0 743,4

lvl

2004 2002 2004

THANNHEIMER

285,3

6.0 31.5 9,0

70.9

22.5

L66,7

243,4

27,0

86,9 436.0 63.9

81,8

æ,9

276

416

212

4,5

83 307,2 198.1 )L\

51 316

198

24

0,0

0 !4L

lfv

65.1

496

470

86

475

496

570.4

24r,6

510 454

204

245

450

454

58.5

495

634,1 155.9

276

3r2

48.0

r2t,2

198,2

743

634 220

220

702,7

256

747

110

249

2s6

85.3 24,3

24

0.6

227

822 322

825

1

212

277,7 130.3

\974

Stefan¡e Alois

2005 M

390.0

150,4 207.6

Luca

2003 M

36.5

49,5

Fel¡pa

20]2

472,5

586,3

Lara-Marie

2008

101.8

40.2

L,lrike

1970

Paulina

2008

150 3.0

6,0

223,9

825

598

235,9

322

86

1.059

1.059

204

]42

62

198

204

707

77

70

67

55,9

319

318,7 110

t29

88

a21,3

tzt

130

147